Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Produkty a služby

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva - v súčasnosti jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv. V odbornom časopise, ktorý vychádza od roku 2023 s polročnou periodicitou, sú uverejňované najmä pôvodné príspevky expertov v danej oblasti. V časopise nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie týkajúce sa judikatúry, profily úspešných vynálezcov a novátorov, recenzie, správy z ÚPV SR, z domova i zo zahraničia.

 

Redakčná rada časopisu

 

Predseda redakčnej rady:

Ing. Martin Kráľ - Podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
 

Členovia:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
JUDr. Richard Bednárik, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
JUDr. Michal Černý, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
doc. Dr. lur. Mgr. Martin Husovec – London School of Economics and Political Science (LSE), Veľká Británia
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. – Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
JUDr. Tomáš Klinka - patentový zástupca a ADR expert v oblasti doménových mien, Slovenská republika
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Dr. h.c.doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
JUDr. Andrea Slezáková, LL.M. (München), PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
Mgr. Ing. Martin Žovic – patentový zástupca, Slovenská republika
 

Redakčný kruh:

JUDr. Lenka Midriaková riaditeľka odboru známok a dizajnov, ÚPV SR
Ing. Ingrid Brezňanová riaditeľka odboru sporových konaní, ÚPV SR
JUDr. Lucia Kováčiková riaditeľka odboru odvolacích konaní, ÚPV SR
Ing. Lukrécia Marčoková riaditeľka patentováho odboru, ÚPV SR
Mgr. Jitka Mikuličová riaditeľka legislatívno-právneho odboru, ÚPV SR
 

Výkonný redaktor:

Mgr. Patrícia Šimková, PhD., oddelenie medzinárodných vzťahov, ÚPV SR
 

Jazyková korektúra:

Mgr. Monika Halásová, odbor poplatkov a dokumentov, ÚPV SR
 

Grafická úprava:

Mgr. Janka Zimová, odbor poplatkov a dokumentov, ÚPV SR


Adresa redakcie:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
tel.: 0908 676 865
e-mail: casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk


Cena predplatného časopisu v tlačenej a elektronickej verzii

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v ďalšom kalendárnom roku vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis Duševné vlastníctvo v tlačenej aj v elektronickej verzii.
Tlačené periodikum je predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla je 4,50 €, ročné predplatné 9 € plus poštovné. Odberateľom sa účtuje poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
Elektronické periodikum je od roku 2021 voľne dostupné k stiahnutiu. V prípade záujmu o notifikáciu o uverejnení časopisu v elektronickej podobe, vyplňte objednávku elektronického periodika.

Archív časopisu je dostupný v elektronickej aj v tlačenej podobe prostredníctvom objednávkového formulára. Archívne čísla sú spoplatnené.

Pokyny pre autorov

Špecializovaný odborný recenzovaný časopis Duševné vlastníctvo sa zameriava na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva a vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike Štúdie anonymne posudzujú dvaja nezávislí recenzenti a konečné rozhodnutie o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v 1. čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v 2. čísle.

Príspevky do rubriky Komentáre sa môžu posielať priebežne, pričom sa uverejnia v najbližšom čísle.

Časopis Duševné vlastníctvo aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2020. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

 1. Rukopis zasielajte na casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk. Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.
 2. Odporúčaný rozsah strán štúdie je 10 až 30 normostrán, v rubrike Komentáre sa odporúča rozsah 5 až 10 normostrán.
 3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom jazyku.
 4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.
 5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. Komentáre v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.
 6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
 7. Príspevky posudzujú v anonymnom recenznom konaní dvaja recenzenti.
 8. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.
 9. Autorský rukopis sa v prípade uverejnenia v časopise honoruje.

Detailné informácie ohľadne publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autorských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese casopisDVadresa el.poštyindprop.gov.sk

Na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov (ďalej „používateľov") s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") sprístupňuje úrad elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné rýchlo a bezpečne podávať prihlášky predmetov priemyselných práv a následných dokumentov k nim v elektronickej forme prostredníctvom internetu.

Elektronické služby úradu sú dostupné prostredníctvom troch systémov. Používateľom je odporúčané, aby sa pred výberom a použitím systému oboznámili s funkciami ktoré poskytuje a predišli tak vzniku prípadných problémov a nedorozumení súvisiacich s ich použitím.

Portál elektronických služieb (ďalej "PES ÚPV SR") Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") je prístupovým miestom k elektronickým službám, ktoré úrad poskytuje používateľom. PES ÚPV SR je dostupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Na prístup do PES ÚPV SR je potrebná identifikácia a autentifikácia používateľa prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), prípadne dokladom o pobyte s elektronickým čipom, alternatívnym autentifikátorom, autentifikačným certifikátom alebo prostriedkom elektronickej identifikácie z iného štátu Európskej únie (eIDAS node).

Správcom a technickým prevádzkovateľom PES ÚPV SR je úrad.

Adresa webového sídla PES ÚPV SR

https://mef.indprop.gov.sk

Zoznam poskytovaných elektronických služieb:

Elektronické služby, ktoré úrad poskytuje používateľom, sú rozdelené podľa jednotlivých predmetov priemyselných práv.

Patenty:

Dodatkové ochranné osvedčenia

Úžitkové vzory

Dizajny

Ochranné známky

Webregistre - vybrané údaje z registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Webové sídlo Úradu priemyselného vlastníctva SR

Registrácia používateľa do systému Eptos

Ústredný portál verejnej správy (ďalej „ÚPVS" alebo „slovensko.sk") je informačný systém verejnej správy, ktorý podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) umožňuje centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.

Správcom ÚPVS je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

Technickým prevádzkovateľom ÚPVS je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Prijímateľom podaní je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚPV SR").

Adresa elektronickej podateľne

https://www.slovensko.sk

Možnosti podávania

Výhody elektronického podávania

 • bezpečnosť (na prístup do elektronickej schránky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK kód), podania sú podpisované elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu)
 • efektívnosť (šetrenie času, nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
 • zníženie správnych poplatkov (50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, pričom sa poplatok znižuje najviac o 70 eur)

Prostriedky potrebné na elektronické podávanie

Základné informácie na oboznámenie sa s ÚPVS a jeho použitím na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci sú uvedené na ÚPVS v časti "Ako začať". Na ÚPVS sú uvedené aj prostriedky potrebné na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci, detailné návody pre používateľov, popis funkcionalít, popis jeho spoločných modulov a pod.

V prípade otázok a problémov v súvislosti s elektronickým podávaním kontaktujte Ústredné kontaktné centrum ÚPVS alebo helpdesk ÚPV SR.

Epoline® Online Filing (EPTOS) je systém poskytovaný Európskym patentovým úradom (ďalej „EPO"). Systém umožňuje vytvárať podania v elektronickej forme a odosielať ich na EPO, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a taktiež na národné úrady niektorých krajín.

Na systém Online filing (EPTOS) sa nevzťahuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Možnosti podávania

 • európske patentové prihlášky
 • národné patentové prihlášky
 • národné prihlášky úžitkových vzorov
 • žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení
 • preklady patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • preklady európskych patentových spisov s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka
 • následne podané dokumenty k:
  • národným patentovým prihláškam
  • národným prihláškam úžitkových vzorov
  • prekladom patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok do slovenského jazyka
  • prekladom európskych patentových spisov do slovenského jazyka

Výhody elektronického podávania

 • bezpečnosť (podania sú podpisované elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom certifikátu uloženého na smart karte, komunikácia medzi počítačovými systémami pripojenými na internet je počas procesu odosielania podania šifrovaná prostredníctvom SSL protokolu; certifikát vydáva Certifikačná autorita EPO)
 • rýchlosť (okamžité vydanie potvrdenia o podaní, ktoré pri nových prihláškach obsahuje pridelené číslo prihlášky a dátum podania)
 • efektívnosť (šetrenie času a nákladov na papier, tlač, poštu a pod.)
 • zníženie poplatkov:
  • zľava z poplatku za podanie európskej patentovej prihlášky
  • 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, pričom sa poplatok znižuje najviac o 70 eur

Prostriedky potrebné na elektronické podávanie

Základné informácie na oboznámenie sa s Online filing (EPTOS) sú dostupné na webovom sídle EPO. Všetky prostriedky potrebné na elektronické podávanie poskytuje EPO bezodplatne.

V prípade otázok a problémov v súvislosti s Online filing (EPTOS) kontaktujte helpdesk úradu alebo prostredníctvom kontaktného formuláru  EPO.

Úrad priemyselného vlastníctva SR v minulosti vydával elektronický časopis E-zine ÚPV SR. Prinášal aktuálne informácie a zaujímavosti z oblasti duševného vlastníctva v Slovenskej republike a v zahraničí.

Obsahová náplň:

 • Správy z ÚPV SR
 • Správy zo sveta
 • Monitoring - prehľad článkov, dotýkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR, uverejnených v slovenskej tlači v danom mesiaci
 • Informácie súvisiace s časopisom Duševné vlastníctvo
 • Kto vie odpovie - vedomostná súťaž najmä z oblasti vedy a techniky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky

Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 30810787
IČ DPH: SK2021105724

                     Kontaktné informácie v QR kóde 

 

 

Úradné hodiny pre verejnosť
a služby Infocentra:

Pondelok

9.00 h 16.00 h

Utorok

9.00 h 16.00 h

Streda

9.00 h 16.00 h

Štvrtok

9.00 h 16.00 h

Piatok

9.00 h 15.00 h

Telefonická podpora pre
klientov:

Pondelok

16.00 h 18.00 h

Utorok

16.00 h 18.00 h

Streda

16.00 h 18.00 h

Štvrtok

16.00 h 18.00 h

Piatok

 9.00 h 15.00 h

 

PracoviskoTelefón
E-mail*
Informačné centrum

+421/48/43 00 131
+421/48/43 00 111

infocentrum@indprop.gov.sk
Podateľňa +421/48/43 00 327 podatelna@indprop.gov.sk
Rešeršné pracovisko +421/48/43 00 276
+421/48/43 00 313
resers@indprop.gov.sk
Študovňa a knižnica +421/48/43 00 172 livia.tusimova@indprop.gov.sk
Kontakt s médiami - Mgr. art. Jana Záchenská +421/902 552 453 jana.zachenska@indprop.gov.sk

Elektronické podávanie

+421/48/43 00 244

helpdesk@indprop.gov.sk

* Veľkosť jedného e-mailu môže byť maximálne 30 MB (hlavička + text + prílohy). Reálne teda môže jeden e-mail doručiť prílohy s veľkosťou cca 20 MB. Toto obmedzenie nastavuje nadrezortná sieť Govnet a úrad ho nemôže zmeniť. Pri prekročení limitu 30 MB odosielateľa informuje spätný e-mail zo siete Govnet (pravdepodobne s textom o chybe v znení „552 Error: message too large").

Mapa - lokalizácia sídla úradu
Lokalizácia sídla ÚPV SR v Banskej Bystrici na mape

Ochrana duševného vlastníctva je široká oblasť. Nepotrebujete vedieť všetko. Potrebujete však správne informácie, aby ste vedeli ochrániť svoje inovácie, myšlienky, či produkty. Aby ste mali povedomie o duševnom vlastníctve, s ktorým sa dennodenne stretávate. Aby ste vedeli informácie o jeho ochrane podávať ďalej. Preto je tu Akadémia duševného vlastníctva - oddelenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktoré poskytuje praktické workshopy a prednášky o duševnom vlastníctve pre každého. Vyberte si z našej ponuky nižšie.

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 432 615, alebo e-mailom na akademia@indprop.gov.sk a nájdete nás aj našich sociálnych sieťach.

Od septembra 2022 pokračuje v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici vzdelávací program Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Ciele vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo:

 1. Poskytnúť komplex informácií o duševnom vlastníctve podnikateľskému sektoru.
 2. Umožniť pracovníkom z praxe v oblasti priemyselného vlastníctva koncentrovanú inováciu vedomostí, znalostí a zručností vo väzbe na vyvíjajúce sa hospodárske podmienky.
 3. Poskytnúť pracovníkom z praxe v oblasti duševného vlastníctva aktualizáciu poznatkov o medzinárodnom uplatnení najmä v európskom kontexte.
 4. Pripraviť špecializovaných informačných pracovníkov - patentových a známkových analytikov a rešeršérov, najmä pre strediská patentových informácií, informačné a konzultačné miesta, innoinfo, podnikateľské inkubátory ap.
 5. Vychovať kvalifikovaných propagátorov tvorivosti a ochrany jej výsledkov.
 6. Prispieť k formovaniu pedagógov so základnými znalosťami princípov tvorby a ochrany duševného vlastníctva, schopných pretransformovať problematiku do vzdelávania na nižších stupňoch.
 7. Rozšíriť, doplniť, inovovať a upevniť odborné znalosti a zručnosti najmä nových zamestnancov ÚPV SR.

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je rozdelený do štyroch samostatných nadväzujúcich modulov:

 • Kompletný vzdel. program od septembra 2022 do júna 2024
450 €
 • Modul A - Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo
85 €
 • Modul B - Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika
85 €
 • Modul C - Informácie v oblasti duševného vlastníctva
85 €
 • Modul D - Právo priemyselného vlastníctva
230 €

O odbornú úroveň každého modulu dbá odborný garant (modul A - Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD.,LLM, modul B - prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., modul - C - Ing. Martin Zeleňák a modul D - JUDr. Eugen Záthurecký). Prednášateľmi, lektormi a skúšajúcimi sú vysokoškolskí pedagógovia, odborní pracovníci z praxe a zamestnanci ÚPV SR.

Modul tvoria tematicky úzko súvisiace prednášky a cvičenia. Každý modul možno študovať samostatne. V každom z modulov získa poslucháč špecifické znalosti a zručnosti, ktoré môže uplatniť v praxi. Modul tvoria minimálne dva predmety, pričom každý predmet je ukončený skúškou.

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je určený pre absolventov vysokých škôl I. alebo II. stupňa.

Účastníci ďalšieho vzdelávania sú zaradení do vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na základe prihlášky.

V šk. roku 2023/2024 sa 21. septembra 2023 otvára štúdium v module D – právo priemyselného vlastníctva, ktorý sa realizuje celý školský rok.

Celkový rozsah vzdelávania trvá 316 hodín, z toho 110 hodín prednášok a zostatok vo forme praktických cvičení, tréningov a exkurzie. Prvé tri nadväzujúce moduly majú rozsah po 54 vyučovacích hodín vždy počas troch mesiacov. Modul Právo priemyselného vlastníctva, ktorý tvoria tri rozsiahle bloky (Priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace; Patentové právo; Právo na označenie) má 154 hodín. Po vykonaní deviatich skúšok končí vzdelávanie vypracovaním a verejnou obhajobou záverečnej písomnej práce.

Poplatok za vzdelávanie v moduloch A, B, C je 85 €, v module D je 230 €, celý vzdelávací program 450 €. Po vykonaní predpísaných skúšok dostane účastník osvedčenie o absolvovaní príslušného modulu. Vzdelávanie sa realizuje formou dvojdňových sústredení spravidla vo štvrtok a piatok v priestoroch ÚPV SR podľa kalendára vzdelávania na príslušný školský rok (aktualizuje sa po skončení predchádzajúceho školského roku).
Bližšie informácie: 048-4300209; patricia.simkova@indprop.gov.sk

 

Študovňa ÚPV SR sa nachádza priamo v budove úradu a počas pracovných dní v čase od 8:00 do 14:30 hod. ponúka:

 • bezplatný prístup k patentovej dokumentácii, databázam a špecializovanej literatúre prostredníctvom prezenčných výpožičiek alebo internetu z patentového fondu, knižného fondu a depozitnej knižnice WIPO;
 • predaj publikácií vydaných úradom, Vestníka ÚPV SR, časopisu Duševné vlastníctvo;
 • vyhľadanie patentových dokumentov alebo ich častí podľa čísla dokumentu, krajiny pôvodu, druhu dokumentu (služba je spoplatnená, pozrite Cenník);
 • možnosť vyhotovenia kópií alebo tlače patentových dokumentov, vybraných článkov, záznamov z databáz alebo webových stránok (služba je spoplatnená, pozrite Cenník).


Patentový fond

Zbierka patentových dokumentov najvyspelejších krajín sveta, medzinárodných a regionálnych organizácií a tiež patentových dokumentov SR vydávaných úradom. Záujemcom sú patentové dokumenty dostupné v študovni úradu alebo si môžu kópie patentových dokumentov objednať (pozrite On-line objednávky).
Aktuálny obsah patentového fondu
(PDF, 73,4 kB)


Knižný fond

Knižný fond uložený v študovni obsahuje publikácie roztriedené podľa systému práv duševného vlastníctva. Zahŕňa knihy z oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, priemyselného práva vrátane patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov. Súčasťou fondu sú aj triedniky na účely zatrieďovania vynálezov, ochranných známok a dizajnov, hesláre, zákonníky, zmluvy, zbierky vybraných rozhodnutí, slovníky, encyklopédie a atlasy. Osobitnú skupinu tvoria záverečné práce absolventov vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo, anotácie záverečných prác nájdete v sekcii Vzdelávanie.
Zoznam publikácií v knižnom fonde (PDF, 163,1 kB)
(vyhľadávanie v zozname pomocou Ctrl+F)


Depozitná knižnica WIPO

Úrad priemyselného vlastníctva SR získal zbierku publikácií vydaných Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) na základe Memoranda o porozumení, ktoré ÚPV SR a WIPO podpísali v roku 2010.
Fond depozitnej knižnice pozostáva z periodických a neperiodických publikácií, zahŕňajúcich všetky aspekty práva duševného vlastníctva. Úrad zbierku priebežne dopĺňa o nové publikácie. Ďalšie depozitné knižnice WIPO na Slovensku sú v Bratislave a v Košiciach (pozrite odkaz v súvisiacich odkazoch).
Zoznam publikácií depozitnej knižnice WIPO (PDF, 82,9 kB)
(vyhľadávanie v zozname pomocou Ctrl+F)

Pre viac informácií kontaktujte pracovníka študovne na tel. č.: 048/43 00 172

Návšteva firmy je naša bezplatná informačná služba určená pre startupy, malé, stredné aj veľké podniky. Počas návštevy Vám poskytneme informácie o skrytom potenciáli duševného vlastníctva, o ktorom dnes netušíte.

Tieto informácie Vám môžu pomôcť vyhnúť sa veľkým problémom s finančným dopadom; kopírovaniu značky a inovácií, plateniu náhrady za porušovanie práv konkurencie, nákladom spojeným s rebrandingom a podobne.

Počas návštevy dostanete od našich zamestnancov informácie s pridanou hodnotou a
užitočné tipy:

 •  Ako budovať značku, produkt alebo službu cez duševné vlastníctvo
 •  Ako chrániť produkt alebo službu pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním
 •  Kedy chrániť duševné vlastníctvo firmy a kedy využiť inú stratégiu
 •  Ako včas predísť sporom s konkurenciou
 •  Na koho sa obrátiť pri tvorbe stratégie ochrany Vašej značky, produktov a služieb
 •  Koľko bude stáť ochrana Vašich inovácií
 •  Ako získať finančnú podporu pre ochranu Vašich produktov a služieb

Naša návšteva stojí iba jednu hodinu Vášho času.

Ak máte záujem o návštevu Vašej firmy, vyplňte prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz . Naši zamestnanci Vás budú následne kontaktovať ohľadom potvrdenia termínu návštevy.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 261 alebo 048 43 00 111 alebo emailom na infocentrum@indprop.gov.sk.

Poznámka: Návšteva firmy predstavuje informačnú a popularizačnú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Neslúži na účelové vyzývanie na podávanie prihlášok priemyselných práv, konzultácie k podávaniu prihlášok, riešenie vzniknutých situácií v predmetnom podniku alebo ako náhrada činnosti patentových zástupcov.

Pôvodné publikácie pracovníkov úradu, preklady medzinárodných zmlúv, dohôd, dohovorov a zákonov z oblasti duševného vlastníctva, medzinárodné systémy triedenia vynálezov, dizajnov a ochranných známok.

Všetky publikácie si môžete objednať písomne alebo prostredníctvom internetu.

Publikácie ÚPV SR v slovenskom jazyku:

 • Medzinárodná prihláška podľa PCT (PDF, 2,1 MB) (Inštrukcia pre prihlasovateľov, ako vyplniť formulár žiadosti medzinárodnej prihlášky (PCT/RO/101) podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), rok vydania 2019
 • Hladká, Ľ.: Konanie o medzinárodnej prihláške podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) – základné informácie (rok vyd. 2017), 3,- €
 • Dibdiak, Ľ.: Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému, 2. vydanie (rok vyd. 2012), 15 €
 • Maruniaková, I., Klinka, T., Midriaková, L., Mikuličová, J.: Komentár k zákonu o ochranných známkach. Nezmenené vyd. 2016 (elektronická verzia v PDF formáte), 7 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku XI, rok vyd. 2011
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku X, rok vyd. 2010
 • Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky, 4. vydanie
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku IX, rok vyd. 2009
 • Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky, 3. vydanie
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku VIII. rok vyd. 2008, 3,31 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR I. + II. + III. diel, 9,95 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR III. rok vyd. 2007, 4,97 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku VII, rok vyd. 2007, 6,63 €
 • Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok I., II. (Niceské triedenie) 9. vydanie, 2006. cena 43,15 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku VI. vyd. 2006, 6,63 €
 • Medzinárodná prihláška podľa PCT. Inštrukcia pre prihlasovateľov, ako vyplniť formulár (PCT/RO/101) medzinárodnej prihlášky podanej podľa zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), 1. vyd. 2005, 1,65 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR II.diel, 1.vyd. 2005, 10,95 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku V (ku Svetovému dňu duševného vlastníctva). 2005.
 • 9,95 €
 • Duševné vlastníctvo - prostriedok rozvoja malého a stredného podnikania, 2. doplnené vydanie prekladu WIPO, ( rok vyd. 2005 ), 8,63 €
 • Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky. 2. vydanie podľa stavu k 1. 1. 2005. 6,63 €
 • Barica, J.: Malý slovenský panteón vedy a techniky. 2004. 4,97 €
 • Tuma, M.: Marketing myšlienok. 2. vydanie. 2004. 9,79 €
 • Dibdiak, Ľ.: Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému, 1. vydanie (rok vyd. 2004), 13,27 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku 4. 2004. 4,97 €
 • Duševné vlastníctvo a clá 2004. 4,97 €
 • Právne predpisy Európskej únie v oblasti priemyselného vlastníctva. 2003. 9,12 €
 • Triednik dizajnov podľa Locarnskej dohody doplnený podrobnejším triedením. 8.vyd. 2003. 4,97 €
 • Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor). 2003. 4,97 €
 • Zborník zo seminára Zlepšovateľstvo na Slovensku. 2003. 3,65 €
 • Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR. 1. diel. 2003. 9,79 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku 3. 2003. 6,63 €
 • Hajnalová, Z. - Suja, J.: Ochranná známka Spoločenstva (CTM). 2002. 4,97 €
 • Zborník z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku 2. 2002. 6,63 €
 • Judikáty sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu, 1.diel. 2001 24,89 € (cena za 2 diely - 2. diel vydal ÚPV ČR v českom jazyku)
 • Ján Barica: Malý slovenský panteón vedy a techniky, ÚPV SR, 2004 134 str., cena 4,97 €
 • Medzinárodné triedenie obrazových prvkov ochranných známok (Viedenské triedenie) (1999) 6,30 €
 • Triednik priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody (7. vydanie) doplnený podrobnejším triedením (1999) 3,98 €
 • Zmluva o patentovej spolupráci (1998) 6,97 €
 • Vytvorme si ochrannú známku - úvod do problematiky ochranných známok pre malé a stredné podniky
 • Príťažlivý vzhľad - úvod do dizajnov pre malé a stredné podniky
 • Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť
 • Vynaliezanie budúcnosti - úvod do problematiky patentov pre malé a stredné podniky
 • Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva - úvod do problematiky duševného vlastníctva
 • Elektronické podávanie medzinárodných patentových prihlášok - názov hovorí za všetko
 • Kyliánová D. - Lalíková L.: Hodnota značky a jej podiel na nehmotnom majetku podniku. 2010. 5,- €

Ján Barica: Malý slovenský panteón vedy a techniky, ÚPV SR, 2004
134 str., cena 4,97 €

Malý slovenský panteón vedy a techniky (obálka)Publikáciu vytvoril renomovaný slovenský spisovateľ literatúry faktu a popularizátor vedy a techniky Dr. Ján Barica, autor ocenený viacerými významnými cenami od literárnych inštitúcií, laureát Ceny Vojtecha Zamarovského za celoživotný prínos do oblasti literatúry faktu. V tejto svojej najnovšej knižnej publikácii sa podujal rozširovať vedomostné obzory čitateľov v problematike histórie dôležitých technických vynálezov a vedeckých objavov realizovaných na slovenskom území osobnosťami slovenského pôvodu, ale aj osobnosťami, ktoré síce nemali slovenský pôvod, ale na slovenskom území sa narodili, zväčša žili medzi naším ľudom a svojím priekopníckym dielom sa zapísali do našich dejín.

V knihe nenájdeme len samotných vynálezcov a objaviteľov, ale aj tvorcov významných celkových vedeckých prínosov a monografických syntéz, ktoré boli výslednicou tvorivého úsilia a životného zamerania našich osobností. Dr. Barica ich predstavuje prostredníctvom základných údajov a faktov.

Autor sledoval najmä popularizačný zreteľ, preto už v základnom rozvrhu diela zdôraznil skôr informatívnu ako prísne odbornú stránku daného materiálu. Kniha sa dá tiež veľmi dobre využiť vo výchovno-vzdelávacom procese, kde by sa popri velikánoch svetovej vedy a techniky mali študenti oboznámiť aj s našimi priekopníkmi.

Judikáty sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu, 1. a 2. diel
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, 2001, ISBN (1.diel) 80-88994-12-8 a Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Praha, 2001, ISBN (2.diel) 80-7282-012-5

Cieľom uvedených publikácií je priblížiť a sprístupniť širokej odbornej verejnosti súdne rozhodnutia sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu k špecifickým ustanoveniam Európskeho patentového dohovoru.
Ide o preklad originálu vydaného Európskym patentovým úradom v roku 1998. Hoci sú publikácie vydané v českom a slovenskom jazyku, oba diely tvoria neoddeliteľný celok a harmonicky na seba nadväzujú.
Publikácie možno kúpiť len spoločne, 1.a 2. diel v celkovej hodnote 24,89 €

Medzinárodné patentové triedenie, 8. vydanie (2006), Základná úroveň, Zväzky 1-5, Sekcie A-H (+Návod)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vydal v decembri 2005 slovenskú verziu Medzinárodného patentového triedenia (MPT) v tlačenej, knižnej podobe vzhľadom na vstup jeho ôsmeho vydania do platnosti 1. januára 2006.

Knižná publikácia Medzinárodné patentové triedenie. 8. vydanie (2006), ktorá predstavuje reformovanú podobu MPT v rozsahu základnej úrovne, pozostáva z piatich zväzkov:

1. zväzok - Sekcie A - B, cena: 9,62 €
2. zväzok - Sekcie C - D, cena: 6,63 €
3. zväzok - Sekcie E - F, cena: 6,30 €
4. zväzok - Sekcie G - H, cena: 7,96 €
5. zväzok - Návod k MPT, cena: 2,32 €

pričom jednotlivé sekcie sa zaoberajú týmito oblasťami techniky:

 A    ĽUDSKÉ POTREBY;
 B    PRIEMYSELNÉ TECHNIKY; DOPRAVA;
 C    CHÉMIA; HUTNÍCTVO;
 D    TEXTIL; PAPIER;
 E    STAVEBNÍCTVO;
 F    MECHANIKA; OSVETĽOVANIE; VYKUROVANIE; ZBRANE; PRÁCE S TRHAVINAMI;
 G    FYZIKA;
 H    ELEKTROTECHNIKA.

Elektronická forma tejto publikácie a ďalšie informácie o patentových triedeniach sú uvedené v časti venovanej systémom triedenia.

Využite rešerš na ochranné známky, patenty, dizajny

 

Využite vyhľadávanie informácií o ochranných známkach, patentoch a dizajnoch pre Vaše podnikanie.

 

Rešerš na priemyselné práva je pre Vás vhodná, ak:

 • pred podaním prihlášky potrebujete zistiť, či inovácia alebo označenie už nie sú chránené
 • chcete predísť porušeniu práv iných subjektov
 • sa chystáte na trh uviesť inováciu, alebo novú značku, produkty, či služby
 • chcete mať prehľad o potencionálnej konkurencii na domácom a zahraničnom trhu.

 

ÚPV SR pre Vás poskytuje tri druhy rešerší: patentovú rešerš, rešerš na dizajn a rešerš na ochranné známky. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch.

 

Patentovú rešerš si môžete objednať ako rešerš na stav techniky, alebo ako rešerš s komentárom. Pri patentovej rešerši na stav techniky nám zadáte kľúčové slová alebo symboly patentového triedenia, ktoré sa týkajú výrobku, zariadenia alebo technológie. Kľúčové slová v zadaní pripravíte samostatne alebo po konzultácii s našim expertom. Čím je zadanie rešerše konkrétnejšie a detailnejšie, tým sú výsledky vyhľadávania relevantnejšie. Na základe rešerše obdržíte rešeršnú správu, ktorá obsahuje neštruktúrovaný zoznam nájdených dokumentov (s linkom na dokumenty vo voľne dostupných databázach). Pri výbere patentovej rešerše s komentárom dostanete štruktúrovanú rešeršnú správu doplnenú komentárom k obsahu každého dokumentu v zozname. Dokumenty v rešeršnej správe navyše obsahujú aj stupeň relevancie k u kľúčovým slovám. Viac informácií o patentovej rešerši s komentárom nájdete v tomto dokumente. Ukážku rešeršnej správy si môžete pozrieť kliknutím sem.

 

Ochrana hodnotných dizajnov býva súčasťou obchodnej stratégie dizajnérov a výrobcov. Rešerš na vzhľad výrobku Vám môže pomôcť znížiť investície a ušetriť prostriedky na ochranu Vášho výrobku. Takisto môžete predísť súdnym sporom, ak sa zistí, že dizajn už vlastní niekto iný. Rešerš na vzhľad výrobku vykonávame v národných, ako aj v medzinárodných databázach. Súčasťou objednávky na rešerš je vyobrazenie výrobku.

 

Vaša značka, logo, brand nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami. Riešením je registrácia Vašej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Predtým Vám môže pomôcť rešerš na ochranné známky. Rešeršou môžete predísť porušeniu práv k ochrannej známke konkurencie. Rešerš môžete realizovať samostatne cez vyhľadávacie nástroje (Webregister ÚPV SR, register českých ochranných známok, register medzinárodných ochranných známok, register ochranných známok Spoločenstva, register TMView), alebo využite našu rešerš na ochranné známky. Po objednávke služby Vám vypracujeme rešeršnú správu, ktorá obsahuje výsledky podľa Vášho zadania – slovného, obrazového prvku, alebo ich kombinácie. Rešerš vybavíme za príplatok aj expresne, a to do 24 hodín od Vašej objednávky. 

 

Koľko Vás rešerš bude stáť?

 

 • Patentová rešerš na stav techniky od 90€
 • Patentová rešerš s komentárom od 150€
 • Rešerš na vzhľad výrobku (dizajn) od 60€
 • Rešerš na ochranné známky od 20€.
 • Úplný cenník rešerší nájdete v Cenníku služieb ÚPV SR.

 

Ako si môžete rešerš objednať?

 

Stiahnite si a vyplňte formulár Objednávka rešerše, ktorý sa nachádza na tomto odkaze, alebo na našej stránke v časti Dokumenty a formuláre: objednávka produktov a služieb. Vyplnený formulár nám zašlite na adresu resers@indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu.

 

V prípade otázok sa k rešeršiam nás kontaktujte telefonicky na čísle 048/43 00 276 (rešerš na patenty alebo dizajny), alebo na číslach 048/43 00 123  a  048/43 00 127 (rešerše na ochranné známky), prípadne emailom na adrese resers@indprop.gov.sk.

 

Poznámka: Dokumenty obsiahnuté v rešeršnej správe sú spravidla platné pre územie SR a majú výlučne informatívny charakter. Rešerše vykonávajú zamestnanci úradu v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu vykonania rešerše. Výsledky rešerší vo forme rešeršnej správy nie sú podkladom na vydanie rozhodnutia ÚPV SR, ani na žiadne iné právne úkony, napr. na úkony týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej v Slovenskej republike ani v zahraničí.

 

Monitorujte aktuálne inovácie Vašej konkurencie

 

Chcete mať prehľad, aké najnovšie technické riešenia a inovácie si chráni konkurencia? Využite náš monitoring stavu techniky. Naši experti budú pravidelne sledovať stav techniky vo Vami určenej oblasti techniky a v štátoch, ktoré si vyberiete. Budete mať pravidelný prehľad o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja oblasti, o ktorú sa zaujímate. V rámci prehľadu Vám zašleme prvé strany patentových dokumentov, alebo aj celé texty. Prehľad Vám môžeme zasielať mesačne alebo týždenne v závislosti od Vašich požiadaviek.

 

Cena monitoringu patentových dokumentov podľa symbolov medzinárodného patentového triedenia (MPT):

 • základný profil (do troch symbolov triedenia) – 10,00€
 • rozšírený profil (ďalšie symboly triedenia) – 5,50€  

 

V prípade záujmu o službu sa obráťte na informačné centrum ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese infocentrum@indprop.gov.sk, alebo telefonicky na čísle 048/43 00 276, prípadne 048/43 00 131.

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 9. a 10. novembra 2023.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.), dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) a podpísaným poučením o spracovaní osobných údajov. Uvedené podklady sa podávajú na úrad najneskôr do 6. októbra 2023 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica


Správny poplatok za podanie žiadosti zaplaťte podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pol. 214 písm. b)  na účet úradu:

Názov účtu - Depozitný účet
IBAN - SK4981800000007000060750
BIC - SPSRSKBA
Konštantný symbol - 0558
Suma - 50,00 €
Do správy pre prijímateľa uveďte: Skúšky PZ meno


Bližšie informácie: 

Lívia Tušimová
tel.: 048/4300 118
email: livia.tusimova@indprop.gov.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na našej podstránke: https://www.indprop.gov.sk/o-urade/materialy-suvisiace-s-cinnostou-uradu/ochrana-osobnych-udajov

Dennodenne budete v podnikaní používať svoju značku.

Viete však, že Vaša značka, logo, brand nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami?

Riešením je registrácia Vašej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Registrovaná ochranná známka:

 • Zvýši hodnotu Vašej firmy, produktu alebo služby
 • Odlíši Vaše produkty a služby od konkurencie
 • Tvorí majetok Vašej firmy – hodnota ochrannej známky v peniazoch je dokonca často vyššia ako iný majetok firmy
 • Pomôže Vám budovať Vašu identitu
 • Chráni produkt alebo službu pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním
 • Pomôže Vám predísť sporom s konkurenciou
 • Pomôže Vám ekonomicky rásť a rozvíjať Vašu firmu
 • Platnosť ochrannej známky je 10 rokov, ale môžete ju obnovovať donekonečna

Prihláška ochrannej známky stojí od 96 Eur, ak si ju zaregistrujete elektronicky. Ako si zaregistrujete ochrannú známku? Veľmi jednoducho, krátky videonávod nájdete tu.

Ochrannú známku môžete mať, ak využijete službu Fast Track, zverejnenú do 30 pracovných dní od dátumu podania

Pozor na podvodníkov! Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je jediným orgánom, ktorý na Slovensku registruje ochranné známky.

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 111 alebo emailom na infocentrum@indprop.gov.sk.

Pri registrácii práv duševného vlastníctva môžete využiť služby patentových zástupcov alebo advokátov.

Vychádza dvakrát za mesiac a obsahuje informácie o:

 • patentoch,
 • európskych patentoch s určením pre SR,
 • dodatkových ochranných osvedčeniach,
 • úžitkových vzoroch,
 • dizajnoch,
 • ochranných známkach,
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
 • topografiách polovodičových výrobkov a
 • úradné oznamy.

Všetky informácie sú usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.


   
  Oficiálne verzie Vestníka ÚPV SR:

  • roky 1993 až 2007 tlačená forma vestníka
  • roky 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF, dostupný na webovom sídle
  • roky 2016 až 2020 bezplatná online verzia
  • od roku 2021 bezplatná online verzia so zmenenou periodicitou vydávania dvakrát za mesiac

  Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony.

  Číslo vestníka Dátum vydania
    1/2024 (PDF, 11,1 MB) 10.01.2024
    2/2024 (PDF, 11,1 MB) 24.01.2024
    3/2024 (PDF, 9,7 MB) 14.02.2024
    4/2024 (PDF, 23,0 MB) 28.02.2024
    5/2024 (PDF, 12,4 MB) 13.03.2024
    6/2024 (PDF, 11,6 MB) 27.03.2024
    7/2024 (PDF, 12,8 MB) 10.04.2024
    8/2024 (PDF, 15,1 MB) 24.04.2024
    9/2024 (PDF, 14,4 MB) 09.05.2024
  10/2024 (PDF, 7,6 MB) 22.05.2024
  11/2024 (PDF, 8,9 MB) 05.06.2024
  12/2024 19.06.2024
  13/2024 10.07.2024
  14/2024 24.07.2024
  15/2024 14.08.2024
  16/2024 28.08.2024
  17/2024 11.09.2024
  18/2024 25.09.2024
  19/2024 09.10.2024
  20/2024 23.10.2024
  21/2024 06.11.2024
  22/2024 20.11.2024
  23/2024 04.12.2024
  24/2024 18.12.2024