Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Politika kvality a certifikát ISO

Politika kvality Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa uplatňuje v strategických cieľoch a prioritách, ktoré sleduje v rámci plnenia hlavného poslania – výkonu štátnej správy v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, správy ústredného fondu patentovej literatúry, zabezpečovania výmeny a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných práv a vykonávania medzinárodných rešerší a medzinárodných predbežných prieskumov v mene Vyšehradského patentového inštitútu (ďalej VPI).

V zmysle poslania a vízie Úradu priemyselného vlastníctva SR je politika kvality založená na nasledujúcich zásadách:

  • Úrad priemyselného vlastníctva SR je v zmysle § 32 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. V zmysle článku 8 ods. 4 Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte v mene VPI vykonáva aj činnosti VPI ako orgánu pre medzinárodnú rešerš a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum. Zverené úlohy si plní profesionálne, nestranne, efektívne a v súlade s požiadavkami, ktoré sú kladené na modernú štátnu správu.
  • Úrad priemyselného vlastníctva SR pri výkone úloh zverených štátom a VPI dbá na zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkých činností a orientuje ich na požiadavky klientov. V rámci zavedeného systému manažérstva kvality postupuje pri všetkých činnostiach v zmysle aktuálnej normy ISO 9001 s dôrazom na zabezpečenie kvality poskytovaných produktov a služieb pri zohľadnení riadenia rizík a príležitostí, ktoré môžu v rámci jeho činnosti vyvstať.

  • Úrad priemyselného vlastníctva SR je súčasťou formovania politiky ochrany práv priemyselného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Uvedenú úlohu si plní neustálym zlepšovaním a inovovaním vnútorných procesov, neustálou snahou o čo najväčšiu transparentnosť a kontakt s klientmi. Úrad priemyselného vlastníctva SR kladie veľký dôraz aj na digitalizáciu a elektronizáciu všetkých procesov.

  • Cieľom úradu je rýchlo konať , kvalitne a odborne rozhodovať a zdôvodňovať stanoviská, transparentne informovať o postupoch a o procesoch posudzovania a registrácie priemyselných práv.

  • Úrad priemyselného vlastníctva SR potrebuje na profesionálne, nestranné, efektívne a moderné plnenie úloh štátnej správy v oblasti priemyselného vlastníctva vysokokvalifikovaných zamestnancov, preto dbá na neustále odborné vzdelávanie a profesijný rast zamestnancov a zabezpečenie kvalitných pracovných podmienok.

  • Vedenie Úradu priemyselného vlastníctva SR prijíma také rozhodnutia a opatrenia, ktoré neustále zlepšujú a skvalitňujú činnosti a výstupy úradu smerom k internému a externému prostrediu.

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 (PDF, 334,6 kB)