Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Právne predpisy, metodiky, inštrukcie

Inštrukcia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky topografie polovodičového výrobku

 1. Úvodné ustanovenie
   
 2. Normatívna časť
  Inštrukcia predstavuje štandard na úpravu prihlášky topografie polovodičového výrobku, ktorú predkladá prihlasovateľ Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len "úrad") podľa zákona (zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z.).

  Prihláška topografie polovodičového výrobku obsahuje:

  1. žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku do registra (v jednom vyhotovení),
  2. podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku, prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci topografiu (v dvoch vyhotoveniach),
  3. potrebné prílohy.

  Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku do registra
  Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku do registra sa predkladá v jednom vyhotovení spravidla na tlačive (.pdf, 177 kB) vydanom úradom. Žiadosť musí byť úplne vyplnená.

  Podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku
  Na účely identifikácie musia byť v dvoch vyhotoveniach predložené výkresy alebo fotografie vzorov vrstiev na výrobu polovodičového výrobku alebo masiek na výrobu polovodičového výrobku alebo jednotlivých vrstiev polovodičového výrobku očíslovaných podľa časovej postupnosti pri výrobe. Detaily rozhodujúce pre identifikáciu topografie polovodičového výrobku musia byť na výkresoch alebo fotografiách rozlíšiteľné.

  Podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku musia byť predložené na listoch formátu A4 (210 x 297 mm); výkresy, pokiaľ sú na listoch z papiera, môžu však byť predložené i na formáte A3 (297 x 420 mm) upraveného do formátu A4. Pokiaľ majú výkresy alebo fotografie na dvoch alebo viacerých listoch predstavovať jediný a úplný výkres alebo fotografiu, usporiadajú sa na jednotlivých listoch tak, aby z nich bolo možné zostaviť úplný výkres alebo fotografiu bez toho, aby bola časť výkresu alebo fotografie na jednotlivých výkresoch alebo fotografiách prekrytá.

  Prihlasovateľ môže súčasne predložiť i samotný polovodičový výrobok v dvoch vyhotoveniach, prípadne vysvetľujúci opis k jednotlivých výkresom.

  V prípade, že prihlasovateľ využije svoje právo označiť niektoré z požadovaných podkladov ako obchodné alebo výrobné tajomstvo, musí označené podklady predložiť v ďalšom vyhotovení, v ktorom sú uvedené časti nečitateľné a tieto podklady musia byť označené písmenom T umiestnenom v ľavom hornom rohu každého listu takého podkladu. Ako obchodné tajomstvo nemôžu byť označené podklady ako celok.

  Textové časti prihlášky topografie polovodičového výrobku musia byť v slovenskom jazyku.

 3. Prechodné záverečné ustanovenia
   
 4. Podpis oprávnenej osoby
  Ing. Ján Bachratý, v. r.
  podpredseda

Dátum poslednej revízie textu: 1. októbra 2005