Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Právne predpisy, metodika konania a inštrukcia

 Inštrukcia stanovuje požiadavky na úpravu prihlášky úžitkového vzoru podávanej Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Prihláška úžitkového vzoru má obsahovať:

 1. žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra (v jednom vyhotovení),
 2. opis technického riešenia (v troch vyhotoveniach),
 3. najmenej jeden nárok na ochranu (v troch vyhotoveniach),
 4. anotáciu (v troch vyhotoveniach),
 5. príp. výkresy (v troch vyhotoveniach),
 6. identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov,
 7. identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcov,
 8. identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený a
 9. ak prihlasovateľom nie je pôvodca, doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie.

Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra sa predkladá v jednom vyhotovení spravidla na tlačive vydanom úradom, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke a v podateľni úradu.

Opis technického riešenia musí obsahovať:

 1. názov technického riešenia tak, ako je uvedený v žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra. Názov má byť stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 10 slov;
 2. oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka;
 3. charakteristiku doterajšieho stavu techniky s uvedením dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva;
 4. vysvetlenie podstaty technického riešenia definovaného v nárokoch na ochranu. Toto vysvetlenie má byť dostatočné na pochopenie technického problému a jeho riešenia. Súčasne by malo byť poukázané na výhody, príp. nevýhody technického riešenia vzhľadom na doterajší stav techniky. Na vysvetlenie podstaty technického riešenia sa majú používať rovnaké termíny ako v nárokoch na ochranu;
 5. stručný opis obrázkov znázornených na výkresoch (ak sú súčasťou prihlášky); opis rezov, pohľadov, schém;
 6. najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia. Počet a druh príkladov má byť zvolený tak, aby príklady napomáhali podrobnejšie vysvetliť technické riešenie a preukazovali uskutočniteľnosť technického riešenia. Je žiaduce, aby príklady dostatočne pokrývali rozsah ochrany, ktorý vyplýva z nárokov na ochranu. Ak prihláška úžitkového vzoru obsahuje výkresy, tak sa v tejto časti opisu pri jednotlivých znakoch uvedú vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky sa spravidla používajú arabské číslice; ak je ich viac, odporúča sa pripojiť ich zoznam na samostatnom liste. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú a v opise sa uvádzajú bez zátvoriek;
 7. spôsob priemyselného využitia technického riešenia, ak to nie je zrejmé z predchádzajúcich častí opisu.

Jednotlivé časti opisu technického riešenia, ktoré sa uvádzajú za názvom technického riešenia, sa označujú nadpismi: Oblasť techniky, Doterajší stav techniky, Podstata technického riešenia, Prehľad obrázkov na výkresoch, Príklady uskutočnenia, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa uvádzajú od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovou medzerou.

Osobitné požiadavky na opis niektorých druhov technických riešení

 1. Ak sa technické riešenie týka mechanických zmesí, majú byť tieto zmesi (do tej miery, ako je to možné) v opise charakterizované kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vlastnosťami ich jednotlivých zložiek.
 2. Ak sa technické riešenie týka produktov získaných fyzikálno-chemickým spôsobom, majú byť tieto produkty v opise charakterizované zložením a obsahom jednotlivých zložiek, prípadne fyzikálnou štruktúrou.
 3. Ak sa technické riešenie týka konkrétnych chemických zlúčenín vrátane vysokomolekulárnych zlúčenín, majú byť tieto zlúčeniny v opise vymedzené názvom zlúčeniny podľa platnej chemickej nomenklatúry, štruktúrnym vzorcom zlúčeniny, prípadne všeobecným vzorcom.
 4. Ak sa vynález týka produktov získaných premenou atómového jadra umelo vyvolanými jadrovými reakciami, majú byť tieto produkty v opise charakterizované vlastnosťami, ktoré sú nevyhnutné na ich jednoznačnú identifikáciu.
 5. Ak prihláška úžitkového vzoru uvádza nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“) ST.26, zoznam nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií musí byť vypracovaný v súlade so štandardom WIPO ST.26 a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Vypracovanie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade so štandardom WIPO ST.26 umožňuje softvérový nástroj WIPO Sequence.

Časť prihlášky úžitkového vzoru obsahujúca nároky na ochranu má začínať na samostatnom liste s označením NÁROKY NA OCHRANU.

Predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, sa definuje najmenej v jednom nároku na ochranu technickými znakmi riešenia. Technickými znakmi riešenia sa rozumejú napr. konštrukčné prvky zariadenia a ich vzájomné prepojenie v statickom stave, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie zmesi, štruktúrny vzorec chemickej zlúčeniny a pod. Ak to charakter technického riešenia nevylučuje, tak nároky na ochranu musia obsahovať:

úvodnú časť, ktorá obsahuje názov technického riešenia alebo časť názvu technického riešenia a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie technického riešenia a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a

význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že", obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.

Prihláška musí spĺňať podmienku jednotnosti, t. j. prihláška musí obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu technických riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú technickú myšlienku. Pri splnení podmienky jednotnosti môže byť v prihláške úžitkového vzoru uvedených viac nezávislých nárokov na ochranu. Každý nezávislý nárok na ochranu môže byť doplnený nárokmi definujúcimi špecifické alebo výhodné uskutočnenia technického riešenia (závislé nároky na ochranu).

Závislý nárok na ochranu obsahuje všetky znaky ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku na ochranu, pričom odkazuje, ak je to možné v úvodnej časti, na tento predchádzajúci nárok na ochranu a vo význakovej časti definuje ďalšie (špecifické alebo výhodné) znaky technického riešenia. Prípustný je aj závislý nárok, ktorý odkazuje na iný predchádzajúci závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré odkazujú na predchádzajúci nárok na ochranu alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov na ochranu, musia byť uvedené v logickom usporiadaní.

Nároky na ochranu nesmú obsahovať odkazy na opis alebo výkresy; to neplatí, ak je uvedenie odkazov na opis alebo výkresy nevyhnutné na zabezpečenie jasnosti nároku. Nevhodné sú napríklad odkazy „ako bolo napísané v opise" alebo „ako je znázornené na obrázku".

V nárokoch na ochranu sa technické znaky zobrazené a označené na výkresoch vzťahovými značkami uvádzajú s týmito vzťahovými značkami. Vzťahové značky sa v nárokoch na ochranu musia uvádzať v okrúhlych zátvorkách.

Každý nárok na ochranu má byť vyjadrený jednou vetou.

Na listoch výkresov nesmie využitá plocha prekročiť rozmer 26,2 x 17 cm. Využitá alebo využiteľná plocha výkresov nesmie byť orámovaná. Okraje výkresov musia byť najmenej

 • 2,5 cm od hornej hrany výkresu,
 • 2,5 cm od ľavej hrany výkresu,
 • 1,5 cm od pravej hrany výkresu a
 • 1 cm od spodnej hrany výkresu.

Obrázky na výkresoch musia byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania. Rezy v obrázku musia byť vyznačené šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar. Mierka obrázkov a ich grafické vyhotovenie musí byť také, že elektronická alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňuje rozoznať aj podrobnosti. Ak je na výkrese uvedená mierka, musí byť znázornená graficky. Čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch musia byť jednoduché a jasné. V spojení s číslami alebo písmenami sa zátvorky, krúžky a úvodzovky nesmú používať. Výška čísel a písmen na výkresoch nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Písmená musia byť v latinskej abecede, a ak je to obvyklé, môžu byť aj v gréckej abecede.

Jedna strana výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak obrázky vyhotovené na viacerých listoch znázorňujú jeden obrázok, musia byť usporiadané tak, že je z nich možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Obrázky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami nezávisle od číslovania strán výkresu.

Vzťahové značky použité na výkrese musia byť vysvetlené v opise.

Výkresy nesmú obsahovať text. To neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu, ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „rez A-A“, alebo heslá uvádzané v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch.

Anotácia musí obsahovať názov technického riešenia a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise technického riešenia, v nárokoch na ochranu, prípadne na výkresoch. V anotácii musí byť uvedená oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka, a musí byť spracovaná tak, aby umožňovala pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia pomocou technického riešenia a základné možnosti využitia technického riešenia.

Anotácia sa uvádza na samostatnom liste a má byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata technického riešenia, nesmie obsahovať viac ako 150 slov.

Pokiaľ sú súčasťou prihlášky výkresy, prihlasovateľ môže označiť obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje technické riešenie a ktorý má byť zverejnený s anotáciou. Za technickými znakmi riešenia uvedenými v anotácii a zobrazenými na obrázku, ktorý má byť zverejnený s anotáciou, musia byť v okrúhlych zátvorkách uvedené príslušné vzťahové značky. Obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje technické riešenie a ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, musí byť predložený na samostatnom liste.

Prihláška nesmie obsahovať výrazy alebo obrázky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi alebo znevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo chránených technických riešení týchto osôb.

Prihláška musí byť predložená vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, je bez trhlín, bez záhybov a nepokrčená. Prihláška musí byť predložená na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky musia byť orientované na výšku. Orientácia na šírku je prípustná, len ak ide o strany obsahujúce len obrázky alebo tabuľky, ktoré sa nezmestia na výšku.

Každá časť prihlášky úžitkového vzoru (žiadosť o zápis do registra, opis, nároky na ochranu, výkresy a anotácia) musí začínať na novej strane. Okraje strán prihlášky, okrem strán žiadosti o zápis do registra a výkresov, musia byť najmenej

 • 2 cm od hornej hrany strany,
 • 2,5 cm od ľavej hrany strany,
 • 2 cm od pravej hrany strany a
 • 2 cm od spodnej hrany strany.

Strany prihlášky obsahujúce opis, nároky na ochranu, výkresy a anotáciu musia byť očíslované vzostupne arabskými číslicami a čísla strán musia byť uvedené v strede spodného okraja strany. Strany žiadosti o zápis do registra sa nečíslujú.

Hodnoty fyzikálnych veličín sa musia v prihláške vyjadrovať v zákonných meracích jednotkách alebo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami. V prihláške sa majú používať len pojmy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané. Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, v anotácii a v nárokoch na ochranu sa vzťahové značky uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, v iných častiach prihlášky sa vzťahové značky uvádzajú bez zátvoriek. V prihláške sa nesmú používať odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia s obsahom prihlášky.
Ak sa v prihláške uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 (WIPO ST.26), ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, musí byť vypracovaný v súlade s týmto štandardom a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Na vyhotovenie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade s uvedeným štandardom je možné použiť softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html.

Prihláška musí byť vypracovaná vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma musí byť 12 až 14 bodov a všetky znaky v jednom odseku textovej časti musia mať rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu sa nesmie používať kurzíva, tučné písmo, horný index a dolný index. Text sa nesmie odsadzovať, podčiarkovať a zarovnávať. Tieto požiadavky sa nevzťahujú na obrázky, grafické symboly, značky, chemické vzorce a matematické vzorce, ktoré sú súčasťou prihlášky.

Pri vypracovaní prihlášky sa musí použiť čierna farba a riadkovanie 1,5.

Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tieto musia byť ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. V tabuľkách sa musí používať biele pozadie.

Pri vypracovávaní podkladov prihlášky úžitkového vzoru sa odporúča v maximálnej možnej miere rešpektovať odporúčania štandardu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO") s označením Standard ST.22, ktorý sa týka úpravy prihlášok s cieľom uľahčiť ich spracovanie optickým rozpoznaním znakov. Originálny text štandardu ST.22 je k dispozícii na internetovej stránke WIPO a jeho slovenský preklad na internetovej stránke úradu.

Dátum poslednej revízie textu: január 2019

Ako príklad na vypracovanie prihlášky úžitkového vzoru je možné použiť vzor.