Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zoznam utajovaných skutočností Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

V zmysle § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností (ďalej „nariadenie vlády") a v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) a § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon") bol s účinnosťou od 14. júla 2017 vydaný nasledujúci zoznam utajovaných skutočností ÚPV SR.

Poradové
číslo 

Utajovaná skutočnosť (US)  Stupeň utajenia
podľa § 3 zákona
Oblasť podľa § 1 nariadenia vlády  Odôvodnenie
 1. Dokumentácia týkajúca sa vynálezov dôležitých pre obranu alebo bezpečnosť štátu alebo pre iný dôležitý záujem podľa § 3 ods. 3 až 6 zákona.  

V

písm. v)

Následkom neoprávnenej manipulácie s US by mohli byť poškodené právom chránené záujmy ÚPV SR, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, čo by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 2.

US v oblasti zachovania bezpečnosti a zabezpečenia obrany Slovenskej republiky.

 V písm. a)

Následkom neoprávnenej manipulácie s US by mohli byť poškodené právom chránené záujmy ÚPV SR, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, čo by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 3.

US v oblasti medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.

 V písm. p) 

Následkom neoprávnenej manipulácie s US by mohli byť poškodené právom chránené záujmy ÚPV SR, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, čo by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 4.

US v oblasti zabezpečovania zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vzťahov Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.

 V písm. s)

Následkom neoprávnenej manipulácie s US by mohli byť poškodené právom chránené záujmy ÚPV SR, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, čo by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.