Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie do zahraničia

Vynález je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky PCT. Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre patentovú ochranu v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, môže si podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.

Formulár žiadosti (Request) PCT/RO/101

Formulár žiadosti o medzinárodný predbežný prieskum (Demand) PCT/IPEA/401

Formuláre plnej moci