Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Prihlasovanie do zahraničia

Vynález je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky PCT. Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre patentovú ochranu v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, môže si podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.

Národná patentová prihláška

Ak prihlasovateľ predpokladá, že jeho vynález bude využívaný v niektorom konkrétnom štáte je vhodné, aby sa pokúsil o zabezpečenie patentovej alebo inej ochrany v tomto štáte prostredníctvom podania národnej prihlášky. Konanie o patentovej prihláške pred každým patentovým úradom prebieha v podstate rovnako; treba požiadať o udelenie ochrany, predložiť opis vynálezu s patentovými nárokmi a anotáciu v príslušnom jazyku, zaplatiť poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred týmto patentovým úradom.

Európska patentová prihláška

Ak sa prihlasovateľ rozhodne získať patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie (EPO), môže podať európsku patentovú prihlášku na ÚPV SR alebo priamo na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Zmluvnými štátmi EPO sú: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Írsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Monako, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, San Maríno, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Malta, Nórsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Severná Macedónia a Srbsko.

Účinky európskeho patentu môžu nastať aj na území Bosny a Hercegoviny na základe tzv. „systému rozšírenia“.

Tlačivo žiadosti o udelenie európskeho patentu je k dispozícii bezplatne v podateľni ÚPV SR v Banskej Bystrici, ako aj na internetovej stránke ÚPV SR a EPÚ. Prihláška môže byť podaná v niektorom z úradných jazykov EPÚ, t. j. v angličtine, francúzštine, nemčine alebo v akomkoľvek inom svetovom jazyku.

Prihlasovatelia, ktorí majú trvalé bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradným jazykom je iný jazyk ako niektorý z úradných jazykov EPÚ a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať európsku patentovú prihlášku v úradnom jazyku tohto štátu. To znamená, že od 1. 7. 2002 aj v slovenčine, pričom preklad do niektorého z úradných jazykov EPÚ musia predložiť do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky.

Poplatky pri žiadosti o európsky patent sú stanovené poplatkovým poriadkom EPO a hradia sa na účet Európskeho patentového úradu:

Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Mníchov, Nemecko
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700

Medzinárodná prihláška podaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)

Podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty) môže prihlasovateľ požiadať o ochranu jeho vynálezu v zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization - WIPO) so sídlom v Ženeve. Podaním medzinárodnej prihlášky sú ako štáty, v ktorých žiadateľ požaduje ochranu vynálezu, automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT. Vo vzťahu ku každému štátu je automaticky určené, že medzinárodnou prihláškou sa žiada o udelenie každého druhu ochrany, ktorý je v danom štáte dostupný (http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf), vrátane udelenia národného a aj regionálneho patentu, ak je to vo vzťahu k danému štátu aplikovateľné.

Medzinárodnú prihlášku môžu podať na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") v Banskej Bystrici všetci občania Slovenskej republiky alebo osoby, ktoré majú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom, nemeckom alebo slovenskom jazyku. Žiadosť (formulár PCT/RO/101, Inštrukcia pre prihlasovateľov (PDF, 2,1 MB)) musí byť vždy predložená v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Medzinárodná prihláška môže byť na úrad podaná v papierovej forme alebo v elektronickej forme prostredníctvom systému ePCT.

Konanie o medzinárodnej prihláške začína podaním medzinárodnej prihlášky. Podanie medzinárodnej prihlášky a ďalšie konanie o nej podliehajú zaplateniu príslušných poplatkov (http://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/poplatky-pct). Konanie o medzinárodnej prihláške pozostáva v zásade z dvoch základných fáz – medzinárodnej fázy konania a národnej fázy konania.

V medzinárodnej fáze konania prihlasovateľom zvolený orgán pre medzinárodnú rešerš vypracuje vo vzťahu k predmetu medzinárodnej prihlášky správu o medzinárodnej rešerši a písomný posudok. Prihlasovateľ, ktorý podáva medzinárodnú prihlášku na úrad, si môže ako orgán pre medzinárodnú rešerš zvoliť Európsky patentový úrad alebo Vyšehradský patentový inštitút. Prihlasovateľ sa na základe výsledkov rešerše a písomného posudku rozhodne, či požiada o udelenie ochrany na jeho vynález v konkrétnych ním zvolených štátoch, resp. či požiada o udelenie príslušného regionálneho patentu (národná fáza konania). Lehota na vstup do národnej fázy konania je podľa PCT 30 mesiacov od dátumu práva prednosti, pričom legislatíva príslušného štátu alebo regionálnej organizácie môže umožňovať ešte dlhšiu lehotu (obyčajne 31 mesiacov). Pre Luxembursko a Tanzániu, ktoré nemajú zosúladenú národnú legislatívu podľa ustanovení článku 22(1) PCT, je táto lehota kratšia. V týchto štátoch, ako aj niektorých ďalších je dlhšia lehota podmienená podaním návrhu na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu. Podrobnejšie informácie o lehotách na vstup do národnej fázy konania pre jednotlivé štáty a regionálne organizácie je možné nájsť na webovej stránke WIPO (http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html).

Národná fáza konania prebieha podľa požiadaviek národnej legislatívy príslušného štátu, resp. legislatívy regionálnej organizácie. Prihlasovateľ pri vstupe do národnej fázy musí splniť touto legislatívou ustanovené požiadavky, zaplatiť príslušné poplatky a prípadne aj zvoliť si zástupcu, ktorý má oprávnenie zastupovať prihlasovateľa v konaní pred príslušným národným alebo regionálnym úradom.

Ďalšie informácie o konaní o medzinárodných prihláškach je možné získať na webovej stránke WIPO (http://www.wipo.int/pct/en/).