Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Medzinárodné dohody

(Zdroj: www.slov-lex.sk, https://eur-lex.europa.eu/)

Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.)

Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 69/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 80/1985 Zb.)

Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 78/1985 Zb.)

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/1998 Z. z.)

(od 1. februára 2020 bol názov Vykonávacieho predpisu zmenený na Vykonávací predpis k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok)

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
Oznámenie č. 502/2011 Z. z. platné pre SR od 1. januára 2012
Oznámenie č. 414/2014 Z. z. platné pre SR od1. januára 2015
Oznámenie č. 142/2016 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2016
Oznámenie č. 75/2017 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2017
Oznámenie č. 107/2017 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2017
Oznámenie č. 118/2017 Z. z. platné pre SR od 1. februára 2019
Oznámenie č. 13/2020 Z. z. platné pre SR od 1. februára 2020
Oznámenie č. 14/2020 Z. z. platné pre SR od 1. februára 2020
Oznámenie č. 6/2021 Z. z. platné pre SR od 1. februára 2021
Oznámenie č. 7/2021 Z. z. platné pre SR od 1. februára 2021
Oznámenie č. 14/2022 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2021

Oznámenie č. 150/2023 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2022
Oznámenie č. 151/2023 Z. z. platné pre SR od 1. februára 2023

Oznámenie č. 423/2023 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2023
Oznámenie č. 424/2023 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2024


Dohovor o práve ochrannej známky

(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 215/1998 Z. z.)

Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb., v znení vyhlášky č. 77/1985 Zb.)

Singapurský dohovor o práve ochrannej známky
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2010 Z. z. v znení oznámenia č. 340/2011 Z. z.)

Zmluva o patentovej spolupráci a Vykonávací predpis k Zmluve o patentovej spolupráci
(Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)


Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Oznámenie č. 154/2016 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2016
Oznámenie č. 169/2016 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2017
Oznámenie č. 78/2017 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2017
Oznámenie č. 180/2018 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2018
Oznámenie č. 86/2019 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2019
Oznámenie č. 61/2020 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2020
Oznámenie č. 259/2022 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2022

Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 110/1978 Zb., v znení vyhlášky č. 86/1985 Zb.)

Dohovor o patentovom práve, Vykonávací predpis k Dohovoru o patentovom práve a Vyhlásenia dohodnuté diplomatickou konferenciou a prijaté diplomatickou konferenciou 1. júna 2000
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z. v znení oznámenia č. 639/2005 Z. z.)

Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 212/1989 Zb., v znení vyhlášky č. 85/2003 Z. z.)

Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 369/2015 Z. z.)

Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb., v znení vyhlášky č. 79/1985 Zb.)

Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1754 zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Spoločný vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 43/2021 Z. z.)

Zmeny Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
(Oznámenie č. 13/2022 Z. z. platné pre SR od 8. decembra 2021)

Oznámenie č. 418/2023 Z. z. platné pre SR od 1. januára 2023

Oznámenie č. 419/2023 Z. z. platné pre SR od 14. júla 2023   

Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamlivých údajov o pôvode tovaru
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 68/1975 Zb.)

Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov
(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1981 Zb. v znení vyhlášky č. 85/1985 Zb.)

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS)
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.)

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, účinný od 23. januára 2017

Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) vrátane Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. z.)

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 590/2007 Z. z.)

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Oznámenie č. 111/2008 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2008
Oznámenie č. 125/2009 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2009
Oznámenie č. 354/2009 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2010
Oznámenie č. 355/2009 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2010
Oznámenie č. 65/2010 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2010
Oznámenie č. 475/2010 Z. z. platné pre SR od 26. októbra 2010
Oznámenie č. 66/2010 Z. z. platné pre SR od 1. januára 2011
Oznámenie č. 476/2010 Z. z. platné pre SR od 1. mája 2011
Oznámenie č. 477/2010 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2012
Oznámenie č. 63/2013 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2013
Oznámenie č. 70/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2014
Oznámenie č. 71/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2014
Oznámenie č. 72/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2014
Oznámenie č. 148/2014 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2014
Oznámenie č. 408/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2015
Oznámenie č. 165/2016 Z. z. platné pre SR od 1. mája 2016
Oznámenie č. 238/2016 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2016
Oznámenie č. 175/2016 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2016
Oznámenie č. 5/2017 Z. z. platné pre SR od 1. januára 2017
Oznámenie č. 201/2017 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2017
Oznámenie č. 208/2017 Z. z. platné pre SR od 1. októbra 2017
Oznámenie č. 254/2018 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2018
Oznámenie č. 195/2019 Z. z. platné pre SR od 1. novembra 2019
Oznámenie č. 60/2020 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2020
Oznámenie č. 252/2020 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2020
Oznámenie č. 13/2021 Z. z. platné pre SR od 1. januára 2021
Oznámenie č. 112/2021 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2021 a od 1. novembra 2021

Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 575/2007 Z. z.)

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Oznámenie č. 128/2008 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2008
Oznámenie č. 163/2009 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2009
Oznámenie č. 63/2010 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2010
Oznámenie č. 64/2010 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2010
Oznámenie č. 477/2010 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2012
Oznámenie č. 117/2012 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2012
Oznámenie č. 69/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2014
Oznámenie č. 72/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2014
Oznámenie č. 239/2016 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2016
Oznámenie č. 256/2018 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2018
Oznámenie č. 12/2020 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2019
Oznámenie č. 58/2020 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2020
Oznámenie č. 59/2020 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2020
Oznámenie č. 251/2020 Z. z. platné pre SR od 1. júna 2020
Oznámenie č. 252/2020 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2020
Oznámenie č. 110/2022 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2022

Oznámenie č. 149/2023 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2023

Dohoda o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o udelenie patentu
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 599/2004 Z. z.)