Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

História

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej "ÚPV SR") bol zriadený 1. 1. 1993 zákonom NR SR č. 2/1993 Z. z. zo 16. decembra 1992, ktorým sa menil a dopĺňal zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona bol ÚPV SR ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, zároveň mu tento zákon stanovil základné kompetencie, ako je rozhodovanie o poskytnutí ochrany na vynálezy, dizajny, úžitkové vzory, topografie polovodičových výrobkov, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov. Úrad takto priamo nadviazal na prácu zaniknutého Federálneho úradu pre vynálezy (FÚV) so sídlom v Prahe.(V súčasnosti je Úrad priemyselného vlastníctva SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva a uvedenú úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvod výrobkov a zemepisných označení výrobku. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

Po vzniku ÚPV SR bolo prvoradou úlohou zabezpečiť registráciu prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva, aby nedošlo k prerušeniu kontinuity po bývalej ČSFR. Toto sa podarilo vďaka pracovníkom bývalého FÚV v Bratislave, ktorí zabezpečili základné podmienky pre tieto činnosti tak, aby ich ÚPV SR mohol vykonávať už od prvého dňa svojho vzniku.

Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí SR deklarovala prístup ku všetkým medzinárodným dohodám na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorých členom bola ČSFR. Týmto krokom Slovenská republika nadviazala na aktívnu činnosť predchádzajúceho spoločného štátu v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Už v prvom roku svojej činnosti sa ÚPV SR zúčastnil zasadaní tejto organizácie a nadviazal spoluprácu s Európskym patentovým úradom a viacerými národnými patentovými úradmi. Ďalšou nie menej významnou úlohou bolo zabezpečenie kontinuity ochrany priemyselného vlastníctva po bývalej ČSFR, personálne a materiálne dobudovanie ÚPV SR a v neposlednom rade i jeho vhodné priestorové umiestnenie.

Zákonom NR SR č. 74/1995 Z. z. zo 6. apríla 1995, ktorým sa menil a dopĺňal zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Úrad priemyselného vlastníctva SR zmenil svoje sídlo z Bratislavy do Banskej Bystrice, kde sa podarilo pre úrad získať vyhovujúcu budovu.

Do pracovného pomeru na základe výberových konaní nastúpilo 92% nových, väčšinou veľmi mladých, jazykovo pripravených pracovníkov.

Úrad sa v priebehu roku 1996 personálne dobudoval na typický patentový, vzorový a známkový úrad.

Špecializovanú budovu na Švermovej ulici v Banskej Bystrici slávnostne otvoril generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) pán Arpad Bogsch za prítomnosti pána Jeno Bobrovszkeho, zástupcu WIPO, podpredsedu vlády SR pána Sergeja Kozlíka, predsedu Ústavného súdu SR pána Milana Čiča a primátora Banskej Bystrice pána Igora Presperína.