Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Fast Track - ochranné známky

Ilustračný obrázok

 

  • Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra sa vykoná prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb https://mef.indprop.gov.sk
  • Prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa má elektronickú schránku na slovensko.sk aktivovanú na doručovanie.
  • Poplatok sa náležite zaplatí bankovým prevodom najneskôr do troch pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní obsahujúceho platobné údaje.
  • Pri vypracovaní prihlášky prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa ochrannej známky vytvorí zoznam tovarov a služieb prostredníctvom aplikácie uvedenej na adrese: https://www.ezts.sk
  • V prípade uplatnenej priority v prihláške musí byť prioritný doklad súčasťou podanej prihlášky.

Ak sa dodržia všetky uvedené podmienky, naši kolegovia vykonajú prieskum prihlášky v krátkom čase a v prípade, ak nezistia formálne alebo vecné nedostatky, napr. že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne nebudú podané pripomienky proti zápisu, takáto prihláška sa zverejní vo Vestníku ÚPV SR spravidla v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej podania.

V prípade nedodržania stanovených podmienok zrýchleného konania zverejnenia prihlášky ochrannej známky Úrad priemyselného vlastníctva SR nemôže zaručiť, že zverejnenie prihlášky ochrannej známky sa vykoná v uvedenej lehote.

Zrýchlený postup sa môže overiť vo webregistri úradu kliknutím na Protokol príslušnej prihlášky. Ak sa v protokole zobrazí položka „pokyn na zverejnenie“ v lehote 15 pracovných dní od podania prihlášky, znamená to, že predmetná prihláška splnila podmienky zrýchleného postupu zverejnenia prihlášky ochrannej známky a v prípade, že po dátume zverejnenia prihlášky vo vestníku úradu nebudú podané námietky, príp. pripomienky proti zápisu v zákonnej lehote troch mesiacov od zverejnenia, takáto prihláška sa zapíše do registra ochranných známok oveľa rýchlejšie v porovnaní s inými prihláškami.

Keďže hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, je potrebné do žiadosti o zápis ochrannej známky do registra uviesť konkrétne tovary alebo služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná.
Zoznam tovarov a služieb je potrebné vypracovať podľa aktuálne platného Medzinárodného triednika výrobkov a služieb na účely registrácie ochrannej známky. Na urýchlenie zápisného konania môže prihlasovateľ použiť internetovú aplikáciu na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb nachádzajúcu sa na externej webovej stránke https://www.ezts.sk

Na uskutočnenie zverejnenia prihlášky ochrannej známky v čo najkratšom čase, spravidla do 30 pracovných dní od podania prihlášky, a zároveň čo najbezpečnejšie sa musia splniť nasledujúce podmienky.

  • Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra sa musí podať prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb https://mef.indprop.gov.sk
  • Prihlasovateľ, resp. jeho zástupca musí mať elektronickú schránku na portáli slovensko.sk aktivovanú na doručovanie.
  • Na vypracovanie zoznamu tovarov a služieb, ktorý je zákonnou podmienkou prihlášky, prihlasovateľ použije nástroj dostupný na stránke https://www.ezts.sk
  • Správny poplatok za podanie prihlášky sa zaplatí bankovým prevodom, a to v lehote najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy úrad odošle prihlasovateľovi/zástupcovi potvrdenie o podaní prihlášky. Pre platbu je nutné zadať platobné údaje, ktoré sú prihlasovateľovi oznámené v potvrdení o podaní prihlášky obratom po jej doručení úradu.
  • Ak si prihlasovateľ vo svojej prihláške bude uplatňovať právo prednosti z prvej prihlášky ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru, musí doklad preukazujúci túto skutočnosť predložiť spolu s prihláškou.

Po splnení týchto krokov prieskumoví pracovníci vykonajú prieskum prihlášky vo veľmi krátkom čase a v prípade, že prihláška bude spĺňať všetky zákonné podmienky na jej zverejnenie, úrad vystaví pokyn na zverejnenie prihlášky do 15 pracovných dní odo dňa podania prihlášky, ktorý je podnetom následného spracovania prihlášky na jej zverejnenie vo Vestníku ÚPV SR.

Zrýchlený postup sa môže overiť vo webregistri úradu kliknutím na Protokol príslušnej prihlášky. Ak sa v protokole zobrazí položka „pokyn na zverejnenie“ v lehote 15 pracovných dní od podania prihlášky, znamená to, že predmetná prihláška splnila podmienky zrýchleného postupu zverejnenia prihlášky ochrannej známky a v prípade, že po dátume zverejnenia prihlášky vo vestníku úradu nebudú podané pripomienky alebo námietky proti zápisu v zákonnej lehote troch mesiacov od zverejnenia, takáto prihláška sa zapíše do registra ochranných známok oveľa rýchlejšie v porovnaní s inými prihláškami.