Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Čo a ako chrániť dizajnom

Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra, sú upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou počítačových programov. Zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých súčiastok, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozloženie a nové zostavenie výrobku. Predmetom ochrany je vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti. Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri. Inštitút zapísaného dizajnu nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, hoci by táto bola z vyobrazení zrejmá v konkrétnom vyhotovení alebo i zovšeobecnená.

Dizajn je spôsobilý ochrany, ak je nový a má osobitý charakter. Dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti sprístupnený verejnosti zhodný dizajn. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky líšia iba nepodstatne. Dizajn má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku jeho práva prednosti.

Úrad podrobí prihlášku dizajnu prieskumu, t. j. preverí, či predmet prihlášky spĺňa podmienky požadované zákonom. V prípade zápisnej spôsobilosti zapíše úrad dizajn do registra dizajnov a dizajn zverejní. Prihlasovateľ sa stane jeho majiteľom. Majiteľovi zapísaného dizajnu vydá osvedčenie o zápise. Zápis oznámi vo vestníku úradu. V prípade, že prihlasovateľ v prihláške požiadal o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo odo dňa práva prednosti, úrad dizajn zverejní až po uplynutí požadovanej lehoty, spolu s oznámením zápisu vo vestníku úrad oznámi odloženie zverejnenia dizajnu.

Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať dizajn, poskytovať súhlas na využívanie dizajnu iným osobám alebo na nich dizajn previesť. Súhlas na využívanie dizajnu sa udeľuje licenčnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra dizajnov. Zápis dizajnu platí päť rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Majiteľ dizajnu môže túto dobu ochrany opakovane obnoviť, a to vždy o 5 rokov, až na celkovú dobu 25 rokov od dátumu podania prihlášky dizajnu. Žiadosť o obnovu ochrany je možné podať počas posledného roku príslušného päťročného obdobia a jej účinnosť je podmienená zaplatením príslušného poplatku. Ak nebola žiadosť o obnovu podaná v uvedenej lehote, môže ju majiteľ podať ešte do šesť mesiacov odo dňa, keď mala najneskôr byť podaná. Úrad majiteľa na obnovenie ochrany dizajnu nevyzýva.

Konanie o prihláške dizajnu vedie úrad s prihlasovateľom, ktorý si môže stanoviť zástupcu.

Konkrétnu výšku správnych poplatkov za úkony vykonávané úradom stanovuje sadzobník, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sú splatné pri podaní a poplatok za každý požadovaný úkon musí byť uhradený samostatne.

Ochrana dizajnom má teritoriálny charakter, to znamená, že platí len na území toho štátu, kde bola ochrana priznaná. Preto je potrebné sa snažiť získať ochranu vo všetkých tých krajinách, kde je predpoklad, že sa dizajn bude predávať, vyrábať alebo expedovať, teda za predpokladu, že prinesie komerčný efekt. Podľa medzinárodného dohovoru (Parížsky dohovor) je možné podať prihlášku dizajnu skoro v každej krajine, a za predpokladu, že tak urobíte do 6 mesiacov od prvého podania prihlášky, jej bude priznané právo prednosti z pôvodného podania.