Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Európske patentové prihlášky a európske patenty s určením pre SR

Vykonávanie Európskeho patentového dohovoru a práva vyplývajúce z európskych patentových prihlášok a európskeho patentu s určením pre Slovenskú republiku, ako aj ich spracovanie upravuje zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 60 – 67.
Európska patentová prihláška s určením pre Slovenskú republiku má od priznaného dňa podania alebo odo dňa vzniku práva prednosti uplatneného prihlasovateľom európskej patentovej prihlášky rovnaké účinky ako národná patentová prihláška, ktorá je podaná ten istý deň alebo prihláška s rovnakým dňom vzniku práva prednosti.
Európsky patent udelený Európskym patentovým úradom s určením pre Slovenskú republiku má rovnaké účinky ako národný patent odo dňa oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr

Sprístupnenie prekladu patentových nárokov do slovenského jazyka upravuje § 60 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 435/2001 Z. z.).
Dňom sprístupnenia prekladu patentových nárokov verejnosti má prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky rovnaké práva ako prihlasovateľ národnej patentovej prihlášky za predpokladu udelenia európskeho patentu s účinkami v Slovenskej republike.
Po zverejnení európskej patentovej prihlášky Európskym patentovým úradom sprístupní Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) preklad patentových nárokov verejnosti podľa § 60 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. a túto skutočnosť oznámi vo vestníku úradu, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • európska patentová prihláška je určená pre územie Slovenskej republiky (SR je designovaná krajina),
 • európska patentová prihláška bola zverejnená Európskym patentovým úradom v Európskom patentovom vestníku,
 • preklad patentových nárokov do slovenského jazyka bol predložený úradu oprávnenou osobou a
 • bol zaplatený správny poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov, prípadne opraveného prekladu patentových nárokov podľa položky 216a písmeno b) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky môže kedykoľvek podať opravený preklad patentových nárokov do slovenského jazyka podľa § 60 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Po doručení opraveného prekladu a zaplatení správneho poplatku úrad sprístupní opravený preklad verejnosti a oznámi túto skutočnosť vo vestníku.
Opravený preklad bude platiť namiesto pôvodného prekladu odo dňa oznámenia sprístupnenia opraveného prekladu vo vestníku.
Na podanie prekladu patentových nárokov do slovenského jazyka je možné využiť formulár dostupný na https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/dokumenty-na-stiahnutie
Sadzby správnych poplatkov a informácie k plateniu správnych poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr

Sprístupnenie prekladu európskeho patentového spisu do slovenského jazyka upravuje § 63 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 435/2001 Z.z.).
Európsky patent udelený Európskym patentovým úradom s určením pre Slovenskú republiku má rovnaké účinky ako národný patent odo dňa oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku. Majiteľ európskeho patentu je však povinný predložiť úradu v zákonom stanovenej lehote preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (§ 63 ods. 2 a 3 zákona č. 435/2001 Z. z.). Ak majiteľ nepredloží úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka, pokladá sa európsky patent na území Slovenskej republiky za neúčinný od začiatku (§ 63 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z.z.). Úrad môže sprístupniť preklad patentového spisu do slovenského jazyka podľa § 63 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z.z., ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Európsky patentový úrad udelil európsky patent s určením pre Slovenskú republiku (SR je designovaná krajina),
 • oznámenie o udelení európskeho patentu bolo zverejnené v Európskom patentovom vestníku,
 • majiteľ európskeho patentu predložil úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka v zákonnej lehote do troch mesiacov od oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku alebo v dodatočnej lehote troch mesiacov podľa § 63 ods. 2 a 3 zákona č. 435/2001 Z.z.,
 • ak sa v európskom patente uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 (WIPO ST.26), ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, musí byť vypracovaný v súlade s týmto štandardom a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Na vyhotovenie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade s uvedeným štandardom je možné použiť softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html,
 • bol zaplatený správny poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu, prípadne opraveného prekladu podľa položky 216a písmeno c) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z., prípadne zaplatený správny poplatok v dodatočnej lehote podľa položky 216a písmeno d) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.,
 • majiteľ európskeho patentu oznámil úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z.
  Za predpokladu splnenia uvedených podmienok úrad sprístupní preklad európskeho patentového spisu a sprístupnenie, ako aj udelenie európskeho patentu oznámi vo vestníku podľa § 63 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z.

Úrad zapíše európsky patent do registra európskych patentov s údajmi zapísanými do európskeho patentového registra.
Majiteľ európskeho patentu môže kedykoľvek podať opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z.z. Po doručení opraveného prekladu a zaplatení správneho poplatku úrad sprístupní opravený preklad verejnosti a oznámi túto skutočnosť vo vestníku.
Opravený preklad bude platiť namiesto pôvodného prekladu odo dňa oznámenia sprístupnenia opraveného prekladu vo vestníku.
Na podanie prekladu/opraveného prekladu európskeho patentového spisu do slovenského jazyka je možné využiť formulár dostupný na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/dokumenty-na-stiahnutie
Sadzby správnych poplatkov a informácie k plateniu správnych poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr

Rozhodnutie Európskeho patentového úradu o čiastočnom či úplnom zrušení európskeho patentu alebo o zachovaní európskeho patentu v zmenenom znení má v Slovenskej republike rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení alebo čiastočnom zrušení národného patentu podľa § 46 zákona č. 435/2001 Z.z.
Pokiaľ Európsky patentový úrad právoplatným rozhodnutím čiastočne alebo úplne zrušil európsky patent, úrad túto skutočnosť oznámi vo vestníku.
Ak je európsky patent v konaní o námietkach podľa čl. 101 Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím Európskeho patentového úradu zachovaný v zmenenom znení alebo obmedzený v konaní podľa čl. 105 b Európskeho patentového dohovoru, majiteľ európskeho patentu je povinný:

 • predložiť úradu preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka do troch mesiacov odo dňa oznámenia zmeny v Európskom patentovom vestníku podľa § 65 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z.,
 • ak sa v európskom patente uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 (WIPO ST.26), ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, musí byť vypracovaný v súlade s týmto štandardom a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Na vyhotovenie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade s uvedeným štandardom je možné použiť softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html,
 • zaplatiť správny poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu zmeneného znenia európskeho patentu podľa položky 216a písmeno c) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Ak sú splnené uvedené podmienky a európsky patent je zachovaný v zmenenom znení, úrad túto skutočnosť oznámi vo vestníku.
Ak majiteľ európskeho patentu nepredloží preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka alebo nezaplatí poplatok za zverejnenie podľa uvedených podmienok, tak platí, že európsky patent je v Slovenskej republike neúčinný od začiatku.
Na podanie prekladu zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka je možné využiť formulár dostupný na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/dokumenty-na-stiahnutie
Sadzby správnych poplatkov a informácie k plateniu správnych poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr

Platenie udržiavacích poplatkov za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku (ďalej udržiavací poplatok za európsky patent) upravuje zákon č. 495/2008 Z.z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskej republike je jeho majiteľ povinný platiť každoročne udržiavací poplatok.
Poplatníkom udržiavacieho poplatku za európsky patent je majiteľ európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku (ďalej európsky patent) alebo ním splnomocnená osoba.
Udržiavací poplatok za európsky patent sa platí za jednotlivé roky trvania platnosti európskeho patentu. Začiatok jednotlivých rokov platnosti európskeho patentu sa zhoduje s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky.
Prvý udržiavací poplatok za európsky patent sa platí bez výzvy úradu za rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu oznámené v Európskom patentovom vestníku. Tento poplatok je splatný najneskôr v deň, ktorý je zhodný s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky v roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu oznámené v európskom vestníku, alebo do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia o udelení európskeho patentu v európskom vestníku podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
Udržiavací poplatok za európsky patent za každý nasledujúci rok sa platí bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie predchádzajúci rok platnosti európskeho patentu.
Poplatník je pri každej platbe udržiavacieho poplatku povinný uviesť, ktorého európskeho patentu sa platba týka.
Ak nebol udržiavací poplatok zaplatený v lehote podľa ustanovení zákona o udržiavacích poplatkoch, poplatník ho môže zaplatiť dodatočne v lehote šesť mesiacov odo dňa jeho splatnosti, ale v tomto prípade je povinný zároveň so splatným udržiavacím poplatkom zaplatiť aj príplatok vo výške splatného udržiavacieho poplatku.
Ak majiteľ európskeho patentu podal úradu písomné vyhlásenie, že komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu za podmienok ustanovených v § 25 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 435/2001 Z. z.), udržiavací poplatok sa platí vo výške 50 % sadzby uvedenej v sadzobníku.
Márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie udržiavacieho poplatku európsky patent zanikne podľa § 31 zákona č. 435/2001 Z. z.
Sadzobník udržiavacích poplatkov je dostupný na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/udrziavacie-poplatky
Informácie k plateniu udržiavacích poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/vseobecne-dokumenty/udrziavacie-poplatky-informacie-pre-poplatnikov
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr

Na zastupovanie účastníkov konania v konaniach týkajúcich sa prekladov patentových nárokov európskych patentových prihlášok a prekladov európskych patentových spisov do slovenského jazyka pred úradom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 79 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinné zastúpenie

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom vrátane predkladania prekladov obligatórne zastúpené advokátom alebo patentovým zástupcom.
Povinné zastúpenie sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore; účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

Oznámenie adresy na doručovanie na území Slovenskej republiky

Majiteľ európskeho patentu, na ktorého sa nevzťahuje povinné zastúpenie, ktorý predkladá úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka, je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
Ak majiteľ európskeho patentu neoznámi úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, úradné správy týkajúce sa jeho patentu sa budú ukladať v úrade, pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa ich uloženia. Následok neoznámenia adresy musí majiteľovi európskeho patentu úrad oznámiť.

Zastupovanie vo veci úkonov spojených s platením poplatkov

Povinné zastúpenie sa nevzťahuje na úkony spojené s platením poplatkov. Ak účastník konania, ktorý vykonáva úkony spojené s platením poplatkov (teda aj poplatník udržiavacieho poplatku za európsky patent), nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
Ak účastník konania neoznámi úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, budú písomnosti úradu týkajúce sa konania ukladané v úrade, pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa ich uloženia. Následok neoznámenia adresy musí účastníkovi konania úrad oznámiť.