Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Štandardy a odporúčania

Štandardy v oblasti priemyselnoprávnych informácií sú dokumenty normatívneho charakteru, ktoré upravujú predpisy a pravidlá uvádzania údajov o predmetoch priemyselného vlastníctva príslušnými autoritami, ale napríklad aj formu a náležitosti podkladov patentových prihlášok alebo prihlášok úžitkových vzorov podávaných prihlasovateľmi alebo patentovými zástupcami.

Štandardy s medzinárodnou platnosťou vydáva Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), preto sú známe aj ako štandardy WIPO. Označujú sa skratkou ST (alebo WIPO ST) a poradovým číslom štandardu. Niektoré sú založené na medzinárodných štandardoch vydávaných Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

Štandardy WIPO napríklad upravujú formu patentových dokumentov vydávaných patentovými úradmi, pravidlá uvádzania bibliografických údajov vo vestníkoch, v databázach a v patentových dokumentoch, štruktúru vestníkov a pod. Uvádzajú požiadavky na úpravu podkladov patentových prihlášok alebo prihlášok úžitkových vzorov podávaných prihlasovateľmi alebo ich právnymi zástupcami na uľahčenie ich spracovania, napr. pri skenovaní a automatizovanom spracovávaní údajov po podaní v úradoch.

Úrad priemyselného vlastníctva používa štandardy WIPO vo vestníku, v databázach na internete, vo vydaných patentových dokumentoch a v ďalších oficiálnych výstupoch úradu. Znalosť aktuálneho znenia štandardov WIPO môže pomôcť používateľom priemyselnoprávnych informácií pri práci s patentovými dokumentmi, pri rešeršiach, pri práci s databázami a pod., na lepšie pochopenie informácií zverejňovaných v súvislosti s predmetmi priemyselných práv. Napr. štandard ST.22 je čiastočne implementovaný do inštrukcií úradu pre prihlasovateľov patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov.

Zoznam najviac používaných štandardov WIPO je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Postupne budú dopĺňané preklady v nej uvedených štandardov do slovenského jazyka a informácie o ich implementácii v ÚPV SR.

 

ŠtandardSkrátený preklad názvuImplementácia v ÚPV SR
ST.1 Minimum prvkov v údajoch na účely jednoznačnej identifikácie patentového dokumentu  
ST.2 Spôsob označovania kalendárnych dátumov  
ST.3 Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií Kódy a zoznam krajín so slovenskými štandardizovanými názvami (PDF, 37,4 kB) (uvedené aj v každom Vestníku ÚPV SR)
ST.6 Číslovanie publikovaných patentových dokumentov  
ST.9 Bibliografické údaje patentov (úžitkových vzorov) a dodatkových ochranných osvedčení  
ST.13 Číslovanie prihlášok všetkých druhov priemyselného vlastníctva  
ST.14 Uvádzanie odkazov citovaných v patentových dokumentoch  
ST.16 Kódy druhov patentových dokumentov  
ST.17 Kódy záhlaví oznámení v úradných vestníkoch Kódy a názvy záhlaví vo Vestníku ÚPV SR (PDF, 66,9 kB)
ST.22 (PDF, 1,1 MB) Úprava patentových prihlášok (prihlášok úžitkových vzorov) do formátu na optické rozpoznávanie znakov (OCR) Inštrukcia ÚPV SR (patenty), Inštrukcia ÚPV SR (úžitkové vzory)
ST.50 Opravy, zmeny a dodatky súvisiace s patentovými informáciami  
ST.60 Bibliografické údaje ochranných známok  
ST.80 Bibliografické údaje dizajnov  

 

Upozornenie: Slovenské preklady nie sú autentickými zneniami štandardov, majú len informatívny charakter a neprešli jazykovou úpravou! Aktuálne štandardy v autentickom znení v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku sú sprístupnené v Príručke WIPO pre priemyselnoprávne informácie a dokumentáciu ( z angl. WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation).

Vývoj v oblasti štandardov WIPO, proces ich revízie a prijímania zabezpečuje Výbor pre štandardy WIPO (z angl. Committee on WIPO Standards so skratkou CWS), ktorého členmi sú členské štáty WIPO, ale aj tie členské štáty Parížskej únie a Bernskej únie, ktoré nie sú členmi WIPO. Predchádzajúci názov výboru bol Stály výbor pre informačné technológie (z angl. Standing Committee on Information Technologies so skratkou SCIT).

Používanie štandardov WIPO príslušnými autoritami prispieva k harmonizácii praktík súvisiacich so spracovaním údajov v procese konania o prihláške, uľahčuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti štandardizácie priemyselnoprávnych informácií a dokumentácie a umožňuje ich medzinárodnú výmenu.