Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Rešeršné služby

Pre verejnosť sú určené rešeršné služby v zdrojoch patentových informácií (vynálezy, technické riešenia, dizajny a označenia výrobkov a služieb a označenia pôvodu).

Úrad na základe požiadavky objednávateľa vypracuje rešeršnú správu, ktorá obsahuje zoznam, prípadne podrobnejšie údaje o dokumentoch s relevantnými patentovými informáciami. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch. Formu a obsah zadania rešerše a tiež rozsah výsledkov rešerše je možné dohodnúť konzultáciou s odborným pracovníkom úradu.

Telefonický kontakt na rešeršné pracoviská:

Rešerš na ochranné známky: 048/ 4300 123  a  048/ 430 127

Rešerš na dizajny, patentová rešerš: 048/ 4300 276

Úrad ponúka záujemcom o patentovú rešerš dva druhy rešerší:

Patentová rešerš na stav techniky - predmetom zadania môže byť výrobok, zariadenie alebo technológia opísané technickými konštrukčnými znakmi. Klient môže v zadaní určiť kľúčové slová a/alebo symboly patentového triedenia samostatne alebo na základe konzultácie s príslušným expertom úradu. Čím je zadanie rešerše konkrétnejšie a detailnejšie, tým sú výsledky vyhľadávania relevantnejšie. Príliš všeobecné zadanie môže viesť k nájdeniu veľkého množstva dokumentov.

Výsledkom rešerše je rešeršná správa vo forme neštruktúrovaného zoznamu nájdených dokumentov. Súčasťou zoznamu môžu byť aktívne prepojenia na nájdené dokumenty vo voľne dostupných databázach, pomocou ktorých si môže klient zobraziť originály dokumentov a ich prípadné patentové rodiny (ekvivalenty toho istého dokumentu vydaného v rôznych krajinách).

Patentová rešerš s komentárom - na rozdiel od rešeršnej správy na stav techniky je rešeršná správa patentovej rešerše s komentárom štruktúrovaná a doplnená o stručný komentár k obsahu každého z dokumentov v nej uvedených. Dokumenty citované v rešeršnej správe s komentárom sú navyše interpretované symbolmi relevancie k predmetu zadania rešerše. Symboly relevancie indikujú relatívnu novosť alebo vynálezcovskú úroveň predmetu rešerše.
Podrobnosti (PDF, 96,3 kB) o patentovej rešerši s komentárom a vzor rešeršnej správy (PDF, 88,4 kB) (výsledku).

Objednávka

Rešerš je možné objednať vyplnením príslušného formulára Objednávka rešerše, ktorý sa nachádza na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva v časti Dokumenty a formuláre a jeho zaslaním elektronickou poštou na adresu resers@indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu.

Upozornenie

Táto služba je spoplatnená podľa Cenníka služieb ÚPV SR (PDF, 162,5 kB) v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenník je prístupný na internetovej stránke úradu, tiež v študovni úradu alebo vám môže byť zaslaný na požiadanie.

Dokumenty obsiahnuté v rešeršnej správe sú spravidla platné pre územie SR a majú výlučne informatívny charakter. Rešerše vykonávajú zamestnanci úradu v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu vykonania rešerše. Výsledky rešerší vo forme rešeršnej správy nie sú podkladom na vydanie rozhodnutia ÚPV SR, ani na žiadne iné právne úkony, napr. na úkony týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej v Slovenskej republike ani v zahraničí.

Monitoring

Priebežné sledovanie stavu techniky v objednávateľom určenej oblasti alebo oblastiach techniky a štátoch a pravidelné zasielanie kópií príslušných publikovaných patentových dokumentov alebo ich určených častí. Monitorovaním patentových dokumentov získa používateľ prehľad a orientáciu o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja v oblasti, ktorá je predmetom jeho záujmu.

 1. Sledovanie profilov a zasielanie patentovej dokumentácie krajín, ktorú má Úrad priemyselného vlastníctva SR vo svojom fonde k dispozícii, je novou službou poskytovanou úradom záujemcom z radov odbornej ako aj laickej verejnosti, patentovým zástupcom, výskumným ústavom, školám, podnikom a organizáciám atď
 2. Sledovaním profilov sa rozumie priebežné sledovanie stavu techniky - monitoring v objednávateľom určenej oblasti alebo oblastiach a štátoch a pravidelné zasielanie príslušných publikovaných patentových dokumentov alebo ich určených častí.
 3. Používateľ uvedie v objednávke oblasť techniky, v ktorej má záujem o sledovanie aktuálneho stavu techniky v rámci patentovej dokumentácie, a to slovne a prostredníctvom znakov medzinárodného patentového triedenia (MPT - viď ďalej). Ďalej používateľ uvedie krajiny, v ktorých sa má stav techniky v určenom odbore sledovať, požiadavku na výstup, t.j. celý dokument alebo titulnú stranu a spôsob doručenia dokumentov.
 4. Permanentným sledovaním profilov publikovaných opisov patentových prihlášok a zapísaných úžitkových vzorov získa používateľ prehľad a orientáciu o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja v oblasti, ktorá je predmetom jeho záujmu
 5. Sledovaním profilov publikovaných opisov udelených patentov a zapísaných úžitkových vzorov získa používateľ informácie o tom, či na konkrétny vynález alebo technické riešenie bol udelený patent, resp. bolo zapísané ako úžitkový vzor, a teda či potenciálne podlieha priemyselno-právnej ochrane v rámci Slovenskej republiky alebo v zahraničí
 6. Profilom sa na tento účel rozumie zoznam vstupov tvorených znakmi Medzinárodného patentového triedenia v rámci jednej konkrétnej oblasti techniky v podobe úplných triediacich znakov hlavných skupín, napr. C 04 B 7/00 alebo podskupín, napr. C 04 B 7/147 alebo neúplných triediacich znakov s pravostranným rozšírením, napr. C 04 B 7*.
 7. Príklad: používateľ má záujem o sledovanie stavu techniky v oblasti inštalácie optických káblov pod zemou alebo pod vodou. V objednávke okrem iného uvedie:
  Oblasť techniky : inštalácia optických káblov pod zemou alebo pod vodou
  Vstupy MPT:
  1. G 02 B 6/46
  2. G 02 B 6/5*
  3. H 02 G 9*
 8. Zadaný profil pozostáva z troch vstupov. Hviezdička pri vstupe č.2 a 3 znamená pravostranné rozšírenie uvedených skupín MPT o všetky príslušné podskupiny, ktoré sú v triedení hierarchicky na nižšej úrovni a patria k sledovanej oblasti techniky. Vstup č. 3 zároveň znamená, že používateľ má záujem aj o sledovanie stavu techniky v oblasti inštalácie optických vodičov v kombinácii s elektrickými vodičmi. V prípade potreby môže používateľ vstupy č. 2 a 3 ešte viac "zjemniť" - t.j. detailne konkretizovať oblasť techniky uvedením úplných znakov MPT namiesto hviezdičiek (tak, ako je vo vstupe č. 1) za cenu uvedenia viacerých vstupov.
 9. Pri problémoch so zatrieďovaním príslušnej oblasti techniky podľa MPT môže používateľ využiť poradenské služby pracovníkov študovne a rešeršného pracoviska ÚPV SR, príp. expertov z odboru vynálezov a úžitkových vzorov.

Krajiny, v ktorých je možné sledovanie profilov:

 1. SLOVENSKO* - zverejnené patentové prihlášky, patenty, úžitkové vzory
 2. ČESKO* - zverejnené patentové prihlášky, patenty, úžitkové vzory
 3. EPO** - európske patenty, resp. zverejnené patentové prihlášky
 4. WIPO** - zverejnené medzinárodné patentové prihlášky podľa PCT
 5. NEMECKO** - zverejnené patentové prihlášky, patenty, úžitkové vzory
 6. USA** - patenty
 7. VEĽKÁ BRITÁNIA** - zverejnené patentové prihlášky
 8. JAPONSKO** - zverejnené patentové prihlášky, patenty, úžitkové vzory
 9. FRANCÚZSKO** - zverejnené patentové prihlášky,
 10. RUSKO* - patenty
 11. ŠVAJČIARSKO* - patenty
 12. RAKÚSKO* - patenty a úžitkové vzory
 13. KANADA* - patenty
 14. BENELUX* - patenty, resp. zverejnené patentové prihlášky
 15. POĽSKO, MAĎARSKO, BULHARSKO, RUMUNSKO, LITVA, LOTYŠSKO* - patenty

Rozsah:

 1. prvé strany s bibliografickými údajmi, anotáciou a obrázkom (ak sú k dispozícii)
 2. celé texty patentových dokumentov

Periodicita:

 1. mesačne (v prípade záujmu a v rámci možností pri vybratých krajinách týždenne)

Cena:

 1. zavedenie profilu
  1. do 20 vstupov v rámci jedného profilu - 3,31 €
  2. každý ďalší vstup v rámci toho istého profilu - 0,33 €
  3. akákoľvek zmena, doplnenie alebo vymazanie jedného vstupu v rámci už zavedeného profilu - 0,33 €
 2. mesačný paušál
  1. do 5 krajín označených ** v rámci profilu - 1,99 €
  2. každá ďalšia krajina označená ** v rámci toho istého profilu - 0,49 €
  3. do 5 krajín označených * v rámci profilu - 1,32 €
  4. každá ďalšia krajina označená * v rámci toho istého profilu - 0,33 €
 3. tlač dokumentov z CD ROM
  1. formát A4 (jednostranne) - 0,09 €/list (3 Sk/list)
  2. formát A4 (obojstranne) - 0,13 €/list (4 Sk/list)
 4. export dokumentov v elektronickom formáte TIFF - 0,01 €/strana
 5. poštovné - podľa základných maximálnych sadzieb za vnútroštátne výkony pošty a telekomunikácií
 6. e-mail (balík súborov vo formáte TIFF skomprimovaný vo formáte ZIP) - 0,16 €
 7. disketa alebo CD ROM s obsahom exportovaných dokumentov (balík súborov vo formáte TIFF skomprimovaný vo formáte ZIP)- podľa nákupnej ceny nosiča

Formulár objednávky na sledovanie profilov patentových dokumentov

Cenník služieb ÚPV SR