Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Patenty

Patent je právny dokument, ktorý poskytuje počas jeho platnosti majiteľovi výlučné právo na využívanie alebo poskytovanie vynálezu, ktorý je predmetom patentu, iným osobám, ako aj právo na zabránenie kopírovaniu, výrobe, predaju a vývozu tohto vynálezu bez jeho súhlasu.

Dodatkovým ochranným osvedčením sa poskytuje dodatočná ochrana pre osobitné farmaceutické výrobky a výrobky na ochranu rastlín chránené patentom, ktoré môžu byť uvádzané na predaj len na základe príslušného povolenia.

Vo všeobecnosti sa uznáva, že dvadsaťročná doba ochrany vynálezov v oblasti farmácie nie je dostačujúca. Dôvodom je najmä časová a finančná náročnosť v oblasti výskumu nových liečiv, pričom riziko neúspechu je vysoké a tiež nie je zanedbateľný niekoľko rokov trvajúci proces uvedenia lieku na trh. Účelom dodatkového ochranného osvedčenia je preto maximalizovať dobu, počas ktorej je liečivo (účinná látka) chránené a majiteľovi tak zabezpečuje výlučné právo využívať túto látku.

Topografia polovodičových výrobkov chráni vzájomne súvisiace zobrazenia trojrozmerného usporiadania vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá.