Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Fast Track - úžitkové vzory

Fasttrackové konanie o prihláškach úžitkových vzorov

 Ako získať Fast Track úžitkový vzor (JPG, 200,0 kB)

Prihláška úžitkového vzoru spĺňajúca všetky podmienky zaradenia do fasttrackového konania bude zverejnená do troch mesiacov od podania prihlášky a ak proti zápisu úžitkového vzoru do registra nebudú podané námietky, úžitkový vzor bude do registra zapísaný spravidla do pol roka, najneskôr však do siedmich mesiacov.

 

Podmienky zaradenia prihlášky úžitkového vzoru do fasttrackového konania

Prihláška úžitkového vzoru bude vybavovaná v rámci fasttrackového konania za predpokladu, že:

prihlasovateľ podá prihlášku úžitkového vzoru elektronicky (prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb https://mef.indprop.gov.sk/ipointupv/pages/Default.aspx);

–     podaná prihláška úžitkového vzoru má platný kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať;

–     prihlasovateľ má na slovensko.sk aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie;

–     prihlasovateľ sa pri podaní prihlášky vzdá práva požiadať podľa § 38 ods. 5 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odklad zverejnenia prihlášky úžitkového vzoru;

–     prihlasovateľ uhradí správny poplatok za podanie prihlášky bankovým prevodom do troch  pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní prihlášky obsahujúceho platobné údaje;

–     v prípade uplatňovania si priority zo skôr podanej prihlášky je prioritný doklad predložený úradu pri podaní prihlášky;

–     ak je prihlasovateľ zastúpený, plná moc na zastupovanie je predložená úradu pri podaní prihlášky;

–     prihláška neobsahuje vecné ani formálne nedostatky, ku ktorým na vyjadrenie alebo na ktorých odstránenie musí byť prihlasovateľ vyzvaný správou podľa § 38 ods. 1, resp. § 38 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

–     počas konania o prihláške prihlasovateľ nežiada o vykonanie žiadnej zmeny v údajoch zapísaných v registri (zmena zástupcu, prihlasovateľa ...) a nevykoná žiadne úpravy v podkladoch prihlášky, a

–             v zákonnej lehote nie sú podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra.