Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Model CAF

Úrad priemyselného vlastníctva SR od 1. januára 2019 participuje na národnom projekte zavádzania a podpory manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, konkrétne implementuje model CAF (z angl. Common Assessment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality).
Cieľom modelu ako európskeho modelu komplexného manažérstva kvality, využívanom vo verejnom sektore, je samohodnotenie organizácie a jej kontinuálne zlepšovanie v každej oblasti svojho pôsobenia.
Rok 2020 a 2022 sa niesol v duchu implementácie schváleného Akčného plánu zlepšovania (ďalej len APZ), ktorý obsahuje detailné realizačné programy zamerané na rôzne oblasti – personálna oblasť, technické vybavenie úradu, zlepšovanie v kvalite služieb, aktívne zisťovanie spätnej väzby od zainteresovaných strán a spoločenská zodpovednosť. Implementácia APZ bude prebiehať do konca roka 2022.
V decembri 2022 sa úradu podarilo úspešne projekt ukončiť v rámci udržateľnosti opätovným  získaním titulu Efektívny užívateľ modelu CAF, v rámci ktorého sa úrad, jeho vedenie a zamestnanci zaviazali, že neustále budú zlepšovať a skvalitňovať služby a prístup úradu vzhľadom na interné i externé zainteresované strany.

Ilustračný obrázok - logo CAF