Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Poplatky

Základné poplatkyPoplatok v eurách
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 50 €
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 100 €
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 30 €
Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu 20 €
Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 50 €
Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 100 €

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie  165,50 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €

 

Položka 215

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o

a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

Položka 233
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 50 €

 

Položka 234
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 100 €

 

Položka 235
a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 30 €
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu 20 €
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 50 €
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 100 €

Medzinárodný zápis označení pôvodu

I. Medzinárodný zápis označenia pôvodu 1000 CHF
II. Zmena v medzinárodnom registri označení pôvodu 500 CHF
III. Výpis z medzinárodného registra označení pôvodu 150 CHF
IV. Potvrdenie alebo iná písomná informácia z medzinárodného registra označení pôvodu 100 CHF

https://www.wipo.int/finance/en/lisbon.html