Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

FAQ - Často kladené otázky - Ochranné známky

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar jeho obalu alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a zároveň je spôsobilé byť vyjadrené spôsobom, ktorý umožňuje príslušným orgánom a verejnosti jasne a presne určiť predmet ochrany. Do registra ochranných známok možno zapísať nasledovné druhy: slovnú, obrazovú, priestorovú, pozičnú, ochrannú známku vzoru, ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb, zvukovú, pohybovú, multimediálnu, holografickú, alebo inú, ak je vhodným spôsobom vyjadrená a jasne a presne reprodukovateľná.

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa (podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti) úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov. Spolu so žiadosťou je potrebné zaplatiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.
Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Obchodné meno je možné ochrániť ochrannou známkou ako označenie, ktoré bude používané na výrobkoch, reklamných materiáloch, prípadne vo vzťahu k poskytovaným službám. Je potrebné podať žiadosť o zápis ochrannej známky do registra, kde sa spolu s požadovaným vyobrazením/znením uvedie zoznam tovarov a služieb chránený týmto označením.
Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorým sa zároveň odlišuje od iných osôb. Je vždy spojené s označovaným subjektom (fyzická alebo právnická osoba) a vzniká a zaniká spolu s ňou. Právna úprava obchodného mena je zakotvená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zápis obchodného mena do obchodného registra nespadá do kompetencie úradu.
Funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, no hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t. j. identifikovať tovary alebo služby jednej osoby vo vzťahu k tovarom alebo službám iných osôb v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

Keďže hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, je potrebné do žiadosti o zápis ochrannej známky do registra uviesť konkrétne tovary alebo služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Zoznam tovarov a služieb je potrebné vypracovať podľa aktuálne platného Medzinárodného triednika výrobkov a služieb na účely registrácie ochrannej známky. Na urýchlenie zápisného konania môže prihlasovateľ použiť internetovú aplikáciu na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb nachádzajúcu sa na externej webovej stránke https://www.ezts.sk

Na uskutočnenie zverejnenia prihlášky ochrannej známky v čo najkratšom čase, spravidla do 30 pracovných dní od podania prihlášky, a zároveň čo najbezpečnejšie sa musia splniť nasledujúce podmienky: Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra sa musí podať prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb https://mef.indprop.gov.sk/ipointupv/pages/Default.aspx
Prihlasovateľ, resp. jeho zástupca musí mať elektronickú schránku na portáli slovensko.sk aktivovanú na doručovanie.
Na vypracovanie zoznamu tovarov a služieb, ktorý je zákonnou podmienkou prihlášky, prihlasovateľ použije nástroj dostupný na stránke https://www.ezts.sk

Správny poplatok za podanie prihlášky sa zaplatí bankovým prevodom, a to v lehote najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy úrad odošle prihlasovateľovi/zástupcovi potvrdenie o podaní prihlášky. Pre platbu je nutné zadať platobné údaje, ktoré sú prihlasovateľovi oznámené v potvrdení o podaní prihlášky obratom po jej doručení úradu.
Ak si prihlasovateľ vo svojej prihláške bude uplatňovať právo prednosti z prvej prihlášky ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru, musí doklad preukazujúci túto skutočnosť predložiť spolu s prihláškou.
Po splnení týchto krokov prieskumoví pracovníci vykonajú prieskum prihlášky vo veľmi krátkom čase a v prípade, že prihláška bude spĺňať všetky zákonné podmienky na jej zverejnenie, úrad vystaví pokyn na zverejnenie prihlášky do 15 pracovných dní odo dňa podania prihlášky, ktorý je podnetom následného spracovania prihlášky na jej zverejnenie vo Vestníku ÚPV SR.

Zrýchlený postup sa môže overiť vo webregistri úradu kliknutím na Protokol príslušnej prihlášky. Ak sa v protokole zobrazí položka „pokyn na zverejnenie“ v lehote 15 pracovných dní od podania prihlášky, znamená to, že predmetná prihláška splnila podmienky zrýchleného postupu zverejnenia prihlášky ochrannej známky a v prípade, že po dátume zverejnenia prihlášky vo vestníku úradu nebudú podané pripomienky alebo námietky proti zápisu v zákonnej lehote troch mesiacov od zverejnenia, takáto prihláška sa zapíše do registra ochranných známok oveľa rýchlejšie v porovnaní s inými prihláškami.

Nie je to možné, pretože v zmyle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prihláška ochrannej známky sa môže týkať len jedného označenia.

Áno, a to na území, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak označenie internetovej domény je zhodné, prípadne podobné s ochrannou známkou zapísanou v registri ochranných známok a ak používanie internetovej domény je spojené s označovaním tovarov alebo služieb, pre ktoré je predmetná ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok. Nadobúdanie doménových mien a ich používanie nie je regulované štátom, nemáme verejný register doménových mien. V oblasti doménových mien platí princíp práva prednosti - priority. V celej sieti doménových mien nemôžu existovať dve rovnaké doménové mená. Za kolidujúce s právom majiteľa ochrannej známky sa považuje také doménové meno, v ktorom je použité slovo, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej v registri ochranných známok na Slovensku alebo medzinárodne chránenej ochrannej známky či ochrannej známky Európskej únie.

Ochrannú známku Európskej únie je možné podať výlučne priamo na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (skr. EUIPO).
Na podanie prihlášky je možné použiť ktorýkoľvek z týchto spôsobov:

  • elektronické podanie: prihláška on-line
  • zaslanie bežnou poštou
  • zaslanie súkromnou doručovacou službou
  • osobné odovzdanie prihlášky v pracovnom čase v podateľni úradu

E-mailové podanie nie je možné!

Najlacnejším, najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie je podanie on-line priamo na stránke EUIPO.

Prihlášku ochrannej známky EÚ je možné podať v ktoromkoľvek z 23 jazykov Európskej únie, teda aj v slovenskom jazyku. Navyše vo formulári prihlášky je potrebné vybrať si druhý jazyk, ktorým musí byť jeden z piatich jazykov úradu: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina alebo taliančina. Druhý jazyk slúži ako jazyk použitý v prípade konaní o námietkach alebo zrušenia resp. neplatnosti.

Prihlásené označenie je po zápise do registra ochranných známok chránené ako celok.

Poplatok za podanie prihlášky individuálnej ochrannej známky zatriedenej do troch tried tovarov alebo služieb je 166.- €. Ďalšie potrebné informácie nájdete v sekcii Správne poplatky

Podanie prihlášky ochrannej známky EÚ je spoplatnené základným poplatkom: 850 € za podanie prihlášky on-line vrátane jednej triedy výrobkov alebo služieb alebo 1 000 €, ak podávate papierovú prihlášku len s jednou triedou výrobkov alebo služieb.
V obidvoch prípadoch, ak prihláška zahŕňa viac ako jednu triedu výrobkov a/alebo služieb, za druhú triedu je poplatok 50 € a za každú ďalšiu 150 €.

Pôvodný zoznam tovarov a služieb, ktorý je súčasťou prihlášky ochrannej známky, nie je možné rozšíriť, iba obmedziť. Inými slovami, do už podanej prihlášky nie je možné pridávať ďalšie tovary alebo služby. Prípadnú potrebu chrániť ochrannou známkou ďalšie tovary alebo služby (nezahrnuté v registrovanej OZ) možno riešiť jedine podaním novej prihlášky OZ.

Ochranná známka Európskej únie poskytuje ochranu v rámci jednotného územia štátov Európskej únie, pričom prihláška takejto ochrannej známky sa podáva v EUIPO v Alicante. V prípade jej zápisu do registra ochranných známok EUIPO trvá jej ochrana 10 rokov od dátumu podania prihlášky, a je možné ju obnoviť každých 10 rokov. Medzinárodná ochranná známka spĺňa potreby tých prihlasovateľov, ktorí potrebujú ochrániť svoje označenie aj na území štátov mimo Európskej únie, v Zmluvných krajinách Madridskej únie. Žiadosť o medzinárodný zápis sa podáva na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Prihlasovateľ si v žiadosti označí štáty, v ktorých požaduje ochranu, pričom neskôr je možné žiadať o rozšírenie ochrany aj v ďalších krajinách Madridského systému. Každá krajina preskúma prihlášku podľa vlastnej legislatívy a na základe posúdenia rozhodne o priznaní alebo odmietnutí ochrany. Platnosť medzinárodnej ochrannej známky je 10 rokov od zápisu, a je možné ju obnoviť každých 10 rokov.