Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej infozákon) zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii.

Informácie o postupe úradu, právomoci a kompetencie úradu a prehľad predpisov, ktorými sa úrad pri poskytovaní informácií riadi, sadzobník poplatkov a možnosti podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí sprístupniť požadované informácie, sú voľne prístupné vo vestibule úradu na Švermovej ulici 43 v Banskej Bystrici a na webovom sídle úradu.


Úrad v zmysle infozákona povinne zverejňuje na svojom webovom sídle a na informačnej tabuli umiestnenej vo vestibule sídla úradu:
 

 1. spôsob zriadenia úradu, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 3. miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia úradu, vrátane uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť pri podaní opravného prostriedku splnené,
 4. postup úradu pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých úrad koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k úradu,
 6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré úrad vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie.

Úrad v zmysle infozákona ďalej povinne zverejňuje prostredníctvom svojho alebo pre danú agendu určeného webového sídla:

 1. verejnosti prístupné vybrané časti registrov a zoznamov vedených úradom,
 2. materiály koncepčného a strategického charakteru,
 3. texty navrhovaných právnych noriem prostredníctvom Portálu právnych predpisov,
 4. označenie nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy a ktorú úrad previedol do vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci, ďalej dátum zmeny vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to najmenej počas jedného roka odo dňa tohto prevodu,
 5. texty povinne zverejňovaných zmlúv prostredníctvom Celkového zoznamu zmlúv a prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv,
 6. objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby.