Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu na úrovni EÚ

Na úrovni Európskej únie je možné chrániť:

Poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno a aromatizované vínne výrobky možno chrániť ako označenie pôvodu, aj ako zemepisné označenie, liehoviny len ako zemepisné označenie.

Poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno a aromatizované vínne výrobky a liehoviny nie je možné chrániť ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie na národnej úrovni, je možné im poskytnúť len prechodnú ochranu na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Komisii. Táto prechodná ochrana zaniká dňom vydania rozhodnutia o zápise do registra vedeného Európskou komisiou alebo dňom zamietnutia žiadosti o ochranu týchto výrobkov.

Konanie o žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podlieha vnútroštátnemu námietkovému konaniu. V prípade každého výrobku úrad zabezpečí elektronický prístup k špecifikácii výrobku.

Po zverejnení žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v Úradnom vestníku Európskej únie môže každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, so sídlom alebo bydliskom v inom členskom štáte, ako v tom, ktorý požiadal o zápis do registra, vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu označenia. Námietka musí byť náležite odôvodnená a podaná v lehote stanovenej príslušným nariadením (poľnohospodárske výrobky, potraviny a liehoviny do troch mesiacov, víno do dvoch mesiacov).

Prihlasovateľ každého výrobku môže prostredníctvom úradu požiadať o zmenu alebo doplnenie špecifikácie výrobku týkajúce sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo opätovne vymedziť zemepisnú oblasť.

Výrobky chránené ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie podliehajú, okrem iných kontrol, aj kontrolám na overovanie dodržiavania špecifikácie výrobkov, ktoré vykonávajú orgány autorizované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
V súčasnosti je týmto orgánom:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
akreditovaný podľa EN 45 011
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421/2/602 57 211
fax: +421/2/654 20 745
e-mail: buchlerova@svps.sk a sekretariat-ur@svps.sk