Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aké označenie môže tvoriť ochrannú známku?

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar výrobku alebo tvar obalu, alebo zvuky, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a je spôsobilé byť vyjadrené v registri ochranných známok.

 Na získanie ochrannej známky je potrebné podať v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky riadne vyplnenú prihlášku ochrannej známky na tlačive (PDF, 2,2 MB), ktorú môže podať fyzická alebo právnická osoba a v prípade kolektívnej ochrannej známky tiež združenie fyzických alebo právnických osôb (ďalej len prihlasovateľ).

Prihláška musí obsahovať žiadosť o zápis ochrannej známky do registra s údajmi umožňujúcimi identifikáciu prihlasovateľa, znenie alebo vyjadrenie prihláseného označenia umožňujúce jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra, a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu. V zozname sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru (Niceská dohoda).

K prihláške kolektívnej ochrannej známky prihlasovateľ priloží písomnú zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky, vrátane podmienok členstva v združení, podmienok používania kolektívnej ochrannej známky, ako aj sankcií za ich porušenie, a zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a v lehote troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti, inak sa naň neprihliada. Právo prednosti možno uplatniť z prvej prihlášky, pričom musí byť zachovaná 6-mesačná lehota od dátumu prvého podania, z ktorého sa právo prednosti uplatňuje. Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si právo prednosti uplatňuje.

Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Do zápisu ochrannej známky do registra je možné tretími osobami podať písomné pripomienky z dôvodu naplnenia podmienok § 5 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, na ktoré úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania. V prípade, že sú splnené všetky ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Ak do troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané námietky proti zápisu označenia do registra, úrad prihlásené označenie zaregistruje.

Námietkové konanie je inštitútom známkového práva, ktorý vytvára priestor na uplatňovanie ochrany práv tretích osôb, ktoré by mohli byť zápisom prihláseného označenia dotknuté. Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 zákona o ochranných známkach podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia úradu námietky.

Na základe odôvodnených námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach. Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z uplatnených dôvodov, prihlášku zamietne.

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu a na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® .

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného náučného diela, v ktorom je ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať náhrady škody alebo primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo pre niektoré z nich (žiadosť o prevod ochrannej známky). Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná licenčnou zmluvou. Licenčnou zmluvou možno udeliť aj oprávnenie na používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky. Ochranná známka, ako aj prihláška, môže byť predmetom záložného práva. O zápis záložného práva na ochrannú známku môže požiadať záložný veriteľ alebo záložný dlžník. Združenie fyzických alebo právnických osôb môže ako prihlasovateľ podať prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky spolu so zmluvou o používaní kolektívnej ochrannej známky. Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia sa dať v konaní o ochranných známkach zastupovať oprávnenými zástupcami (zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch; zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii), pričom povinné zastúpenie sa nevzťahuje na účastníkov konania pochádzajúcich zo zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takíto účastníci sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.