Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Poplatky za podanie prihlášky dizajnu

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Poplatky za podanie prihlášky dizajnuPoplatok v eurách

Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami*

20 €

Podanie jednoduchej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami*

40 €

Podanie hromadnej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami*

20 €

Podanie hromadnej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami*

40 €

Podanie hromadnej prihlášky dizajnu za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami*

10 €

Podanie hromadnej prihlášky dizajnu za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami*20

20 €

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 25 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €
Položka 224
a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 20 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 40 €
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 20 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 40 €
3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami 10 €
4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 20 €
c) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia dizajnu 20 €
2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného majiteľa 30 €
3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra 20 €
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn 20 €
5. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn 20 €
6. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn 20 €
7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn 20 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 
Položka 225
Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov 100 €
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne 20 €
 
Položka 226
Predĺženie platnosti zápisu dizajnu
1. po prvý raz o päť rokov 100 €
2. po druhý raz o päť rokov 200 €
3. po tretí raz o päť rokov 300 €
4. po štvrtý raz o päť rokov 400 €

Poznámka:
Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy

Splnomocnenie
Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.