Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Poplatky

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Základné poplatkyPoplatok v eurách

Podanie prihlášky úžitkového vzoru pôvodcom alebo spolupôvodcami*

34 €

Podanie prihlášky úžitkového vzoru iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami*

68 €

Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra*

40 €

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  na účet úradu.

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 25 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
 
Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €

 

Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

Položka 221
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 34 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 68 €
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia prihlášky 20 €
2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa 30 €
3. zápis ďalšieho pôvodcu prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra 20 €
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 €
5. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 €
6. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 €
7. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 €
8. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie 166 €
b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra 40 €
c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov 80 €

 

Položka 223
Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky 150 €
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru 300 €
3. po druhý raz o tri roky 300 €
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru 600 €

Poznámka
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.


UPOZORNENIE

ÚPV SR upozorňuje prihlasovateľov na nelegálne vyberanie poplatkov (Filing Fee alebo International Search Fee s názvom faktúry Registration of the International Patent Application alebo Registration of the International Patent) neoprávnenými osobami.
Ďalšie informácie nájdete na: http://www.upv.sk/?upozornenie-pre-verejnost

V prípade nejasností kontaktujte svojho zástupcu alebo ÚPV SR:
infocentrum@indprop.gov.sk

1. Prihlasovací poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky PCT 66 €
2. Poplatok za vyhotovenie prioritného dokladu 20 €
3. za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu 130 €
4. Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš 50% poplatku za medzinárodné podanie
5. za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva ak úrad nie je príslušným prijímacím úradom 30 €
6. za úkony úradu spojené s obnovením práva na prioritu 166 €


Prihlasovateľ je povinný zaplatiť prihlasovací poplatok do jedného mesiaca od podania medzinárodnej prihlášky. V prípade elektronického podania sú správne poplatky znížené o 50 %.

Správne poplatky (prihlasovací poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky PCT v ÚPV SR, poplatok za vyhotovenie prioritného dokladu) sa hradia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (ďalej "úrad") vedený v Štátnej pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:
IBAN - SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Konštantný symbol - 0558

Variabilný symbol

Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom.

Tento kód pre medzinárodné prihlášky PCT začína zľava jednomiestnym prefixom 3. Napríklad:

prihláška PCT/SK2005/000005 má variabilný symbol 3000052005,
prihláška PCT/SK2007/050001 má variabilný symbol 3500012007.

 
Tento kód pre platby za vyhotovenie prioritných dokladov začína zľava buď jednomiestnym prefixom 1 pre patentové prihlášky, alebo jednomiestnym prefixom 2 pre prihlášky úžitkových vzorov, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo príslušnej prihlášky, ktoré prideľuje úrad. Napríklad:

patentová prihláška PP 777-2001 má variabilný symbol 1007772001,
prihláška úžitkového vzoru PÚV 50017-2007 má variabilný symbol 2500172007.

 
Podrobnejšie informácie o zložení variabilného symbolu.

7. Poplatok za medzinárodné podanie 1233 €1,2
nad 30 strán (za každú stranu) 14 €
8. Rešeršný poplatok 1775 €

 
1Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s administratívnymi smernicami podaná:

  1. v elektronickej forme: 185 €,
  2. v elektronickej forme, ak texty opisu, nárokov a anotácie sú kódované v znakovom formáte: 278 €

2Ak medzinárodnú prihlášku podala fyzická osoba, poplatok za medzinárodné podanie sa zníži o 90 %. Na uvedenú zľavu má pávo iba prihlasovateľ, ktorý je v čase podania výhradným a skutočným vlastníkom a nie je povinný prideliť, udeliť, previesť alebo udeliť licenciu inej strane, ktorá nemá právo na zníženie poplatku. Ak je viac prihlasovateľov, musia všetci spĺňať uvedené kritériá.

Poplatok za medzinárodné podanie + 0,05 eura (poplatok zahraničnej banke) je prihlasovateľ povinný zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu podania medzinárodnej prihlášky PCT.

Poplatok za medzinárodnú rešerš + 0,05 eura (poplatok zahraničnej banke) je prihlasovateľ povinný zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu podania medzinárodnej prihlášky PCT na prijímacom úrade.

Poplatok za medzinárodné podanie  a rešeršný poplatok sa platí ÚPV SR na nasledovný účet zriadený štátnou pokladnicou:

Číslo účtu: IBAN:SK96 8180 0000 0070 0006 0777
  SWIFT: SPSRSKBA

1. za predbežný prieskum /preliminary examination fee/:  
- vykonávaný Európskym patentovým úradom 1830 € 
- vykonávaný Vyšehradským patentovým inštitútom 900 € 
2. manipulačný poplatok /handling fee/ 185 €


Uvedené poplatky sa platia priamo tomu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý si prihlasovateľ zvolil na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu. Pre občanov Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo, sú kompetentným orgánom na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu Európsky patentový úrad (iba v prípade, ak medzinárodnú rešerš vykonáva alebo vykonal Európsky patentový úrad) alebo Vyšehradský patentový inštitút.

Európskemu patentovému úradu sa poplatky platia na bankový účet:

Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Mníchov, Nemecko
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700

Vyšehradskému patentovému inštitútu sa poplatky platia na bankový účet:

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Maďarsko
IBAN: HU19 1091 8001 00000087 8975 0008
BIC: BACXHUHB