Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

Prijímateľ

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Kód projektu

311071BXL1

Názov projektu

Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

Miesto realizácie projektu

Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP

774 853,44 €

Dátum účinnosti zmluvy o NFP

16.08.2022

Zmluva

ZMLUVA

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je úprava Portálu elektronických služieb Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorá  zahŕňa:

 • implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy,
 • Implementáciu jednotného dizajn manuálu elektronických služieb Slovenskej republiky,
 • optimalizáciu koncových služieb a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom, t.j. zníženie počtu elektronických formulárov z 327 ks na 45 ks, pri zachovaní pokrytia pôvodnej agendy,
 • optimalizáciu a zníženie počtu manuálne vypĺňaných údajov v elektronických formulároch občanmi a podnikateľmi, z dôvodu ich automatického napĺňania z referenčných registrov, registra vedeného ÚPV SR a z prihlásenej identity,
 • zjednodušenie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov, ktorý sa bude realizovať priamo v elektronickom formulári,
 • implementáciu responzívneho dizajnu, za účelom práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov, resp. mobilných telefónov,
 • Implementáciu možnosti zobraziť formulár v anglickom jazyku,
 • Implementáciu OpenAPI,
 • Implementáciu automatizácie spracovania údajov z formulárov.

 

V rámci projektu dôjde tiež k vytvoreniu:

 • modulu Štatistiky, ktorý poskytne vytváranie pomenovaných štatistík okrem iných napr. pravidelné a automatizované vyhodnocovanie využívania elektronických služieb  Úradu priemyselného vlastníctva SR,
 • nástroja na tvorbu vlastných štatistík nad dátami zo systému Fabasoft, ktorého časťou bude modul dátového skladu s preddefinovanými výstupmi/reportmi v užívateľskom rozhraní.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu pre OPII: www.mindop.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo sprostredkovateľského orgánu pre OPII: www.mirri.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk