Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ďalšie užitočné linky

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

 • stránka Ministerstva kultúry SR, jej účelom je poskytnúť základné informácie najmä o právnej úprave autorského práva a právach súvisiacich s autorským právom a sprostredkovať aktuálne informácie o aktivitách a najnovších trendoch v danej oblasti.
  https://www.culture.gov.sk/media-a-audiovizia/autorske-prava

Doménové mená

 • stránka venovaná správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet.
  https://www.sk-nic.sk
 • informácie o tom, ako zaregistrovať a získať .eu doménu, jej história a harmonogram jej zavádzania
  https://eu.domeny.sk/request/

Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN)

 • inštitúcia na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem, plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a členstva v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách.
  https://www.sutn.gov.sk/

Štandardy WIPO

 • štandardy, odporúčania a smernice Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sa týkajú informácií a dokumentácie z oblasti patentov, ochranných známok a dizajnov. Uľahčujú priebeh harmonizácie interných praktík úradov súvisiacich so spracovaním údajov, ktoré sa týkajú procesov spojených s konaním o predmetoch priemyselného vlastníctva. Zároveň umožňujú medzinárodnú výmenu priemyselnoprávnych informácií, ich spoločné využívanie a rozširovanie ako aj ich dostupnosť a zrozumiteľnosť pre rôzne skupiny používateľov.
  https://www.wipo.int/standards/en

Medzinárodné nechrániteľné názvy farmaceutických látok (INNs)

Podpora výskumu, vedy a techniky

eQuark

 • internetový špecializovaný portál slúžiaci na propagáciu a popularizáciu vedy a techniky s ponukou štipendií, stáží, grantov, zoznamom konferencií a seminárov, s informáciami o vynálezcoch, objavoch a zaujímavostiach z oblasti vedy a techniky, ako aj možnostiach priemyselnej ochrany. Má za cieľ informovať, poskytnúť priestor na diskusie, publikovanie prác, výmenu skúseností a nápadov.
  https://www.equark.sk

Slovenská akadémia vied

 • Slovenská akadémia vied sa prezentuje výsledkami v základnom i aplikovanom výskume. Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom 70-tich organizácií. Vydáva 54 titulov vedeckých a odborných časopisov a 8 ročeniek. Pri SAV pôsobí 49 vedeckých spoločností, ktoré pracujú ako občianske združenia.
  https://www.sav.sk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

 • hlavným poslaním agentúry je podporovať špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky vrátane podpory interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu. Základným východiskom podpory výskumu a vývoja je kvalita.
  https://www.apvv.sk

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)

 • odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky.
  https://www.zsvts.sk

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku

 • mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Jej cieľom je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.
  https://www.amavet.sk

Ústav informácií a prognóz školstva

 • účelová inštitúcia Ministerstva školstva SR, ktorej hlavnou funkciou je tvorba informácií na podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do správnej kompetencie rezortu MŠ SR.
  https://www.uips.sk/

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

 • portál Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
  https://www.saia.sk/

Podpora podnikania

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

 • agentúra na podporu rozvoja a rastu malého a stredného podnikania v Slovenskej republike so zreteľom na štátnu štrukturálnu, priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku. Koordinuje aktivity, vrátane finančných, na medzinárodnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
  https://www.nadsme.sk/

Enterprise Europe Network

 • sieť vznikla z iniciatívy Európskej komisie a poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7.rámcovom programe. Združuje viac ako 500 organizácií v takmer 40 krajinách.
  https://www.enterprise-europe-network.sk/

BIC Bratislava

 • Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - hlavným cieľom je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, projektový manažment a investičné poradenstvo.
  https://bic.sk/

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

 • texty Zbierky zákonov sú spracované z elektronických podkladov dodaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, nie sú ním však autorizované a nie sú právne záväzné.
  https://www.zbierka.sk/
 • stránka venovaná aktualitám pre oblasť verejnej správy - informácie o daniach, podnikaní a obchode, účtovníctve, z pracovného, finančného a obchodného práva, sociálnej politiky.
  https://www.epi.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Agentúra SARIO si za svoj základný cieľ kladie zvyšovanie životnej úrovne občanov Slovenska prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a zmenšovaním regionálnych rozdielov.
  Cieľom SARIO je o. i. tiež podpora exportných aktivít slovenských podnikateľov a administrácia štrukturálnych fondov Európskej únie.
  https://www.sario.sk

Európa a svet

EPO - International Academy

 • akadémia podporuje a rozvíja, v spolupráci s členskými štátmi, vzdelávanie v oblasti európskeho a medzinárodného patentového práva, pripravuje kandidátov na Európske kvalifikačné skúšky, organizuje semináre s rôznym zameraním.
  https://academy.epo.org/

Európa - portál EÚ

EURACTIV

 • slovenský informačný server o dianí v Európskej únii. Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí. Je informačnou bránou do sveta európskej integrácie pre štátne úrady, firmy, médiá i občianske združenia. Uverejňovaním analýz zároveň poskytuje priestor na prezentáciu výsledkov vlastných výskumov.
  https://www.euractiv.sk/