Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zmena správnych poplatkov od 01.04.2024

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. apríla 2024 dôjde k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o zmeny, ktorých efekt by sa mal prejaviť zlepšením stavu verejných financií.

Konkrétne ide o zmenu v § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkov, podľa ktorého síce zostáva zachovaný princíp zľavy za návrh podaný elektronickými prostriedkami vo výške 50 % zo sadzby poplatku, avšak so stanovením maximálneho zníženia sumy poplatku z pôvodných 70 eur na 50 eur. Zmena sa taktiež dotkne § 10 ods. 9 zákona o správnych poplatkoch, kedy dôjde k zvýšeniu sumy kedy správny orgán nevydá rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku z 1,70 eura na 2,50 eura. Mení sa taktiež Položka 1 v časti I Sadzobníka správnych poplatkov - a to poplatok za návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy (ak tento podáva fyzická osoba) zo 16,50 eura na 25 eur. Pokiaľ návrh na obnovu podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, poplatok sa zvyšuje zo sumy 165,50 eur na 250 eur.

Upozorňujeme, že na úkony a podania, ktoré boli začaté a neukončené do 31. marca 2024, sa vzťahujú doterajšie pravidlá pre zľavu za návrh podaný elektronickými prostriedkami a doterajšie sadzby relevantných správnych poplatkov výlučne v prípade, ak výzva na zaplatenie správneho poplatku bola úradom odoslaná do 31. marca 2024.

Nakoľko Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje výšku poplatkovej povinnosti až po prijatí návrhu konkrétneho konania, prosíme, zvážte načasovanie Vašich podaní na konci mesiaca (aj v súvislosti so sviatkami Veľkej noci).