Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vyhlásenie výberového konania | stála štátna služba vo funkcii štátny radca - odborný pracovník udeľovania patentov

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca - odborný pracovník udeľovania patentov v organizačnom útvare oddelenie patentového prieskumu IV. na patentovom odbore.

Obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä:

 • vypracovávanie metodík konania o patentových prihláškach, prihláškach úžitkových vzorov, prihláškach topografií polovodičových výrobkov a medzinárodných prihláškach podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.,
 • vykonávanie medzinárodných rešerší na predmety PCT prihlášok,
 • vykonávanie rešerší medzinárodného typu na predmety patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, prípravu správy o rešerši medzinárodného typu,
 • vykonávanie predbežného a úplného prieskumu patentových prihlášok,
 • vykonávanie prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášok úžitkových vzorov,
 • vypracovávanie rešerší na predmety prihlášok úžitkových vzorov,
 • prípravu podkladov na zverejnenie prihlášok úžitkových vzorov a podkladov na zápis úžitkových vzorov do registra,
 • vykonávanie prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášok topografií polovodičových výrobkov,
 • prípravu podkladov na zápis topografií polovodičových výrobkov do registra.


Základné požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore elektrotechnika.
 • Anglický jazyk (B1 - úroveň mierne pokročilá).
 • Analytické, koncepčné a strategické myslenie, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť.
 • Ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni.


Ďalšie požiadavky

Znalosť legislatívy v oblasti priemyselných práv: zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. 

Informácia o plate

Výška základnej zložky platu predstavuje platovú tarifu 1257,50 EUR v 7. platovej triede podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; priznanie osobného príplatku spravidla po jednom mesiaci.

Ponúkame:

 • prácu v ústrednom orgáne štátnej správy s moderným a dynamických vedením,
 • priestor na sebarealizáciu,
 • možnosť odborného rastu,
 • pružný pracovný čas,5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, dva dni plateného voľna,
 • mimoriadne odmeny,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie,
 • príspevok na stravovanie aj počas prekážok v práci.


Ďalšie informácie a spôsob prihlásenia sa do výberového konania VK/2023/3673 sú uvedené na portáli verejnej správy:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42192