Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vyhlásenie výberového konania | stála štátna služba vo funkcii hlavný štátny radca v organizačnom útvare kancelária predsedu

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca v organizačnom útvare kancelária predsedu.

Obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä:

 • komunikačnú stratégiu úradu,
 • tvorbu podkladov a príhovorov pre predsedu úradu,
 • organizáciu konferencií a seminárov úradu a spoluúčasť na externých konferenciách,
 • tvorbu príspevkov a správu profilov a stránok na sociálnych sieťach,
 • zabezpečenie spolupráce s externými subjektami, organizáciu propagačných aktivít úradu,
 • vypracovanie podkladov a analýz pre potreby kancelárie predsedu,
 • vykonávanie činností súvisiacich s vnútornou kontrolou v úrade v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.


Základné požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 • Anglický jazyk (B1 - úroveň mierne pokročilá).
 • Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita. komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie.
 • Ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý užívateľ (MS Word, MS Excel, IBM Notes).


Ďalšie požiadavky

Znalosť zákonov č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a všeobecný prehľad o právach priemyselného vlastníctva.

Informácia o plate

Výška základnej zložky platu predstavuje platovú tarifu 1429,00 EUR v 8. platovej triede podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; priznanie osobného príplatku spravidla po jednom mesiaci.

Ponúkame:

 • prácu v ústrednom orgáne štátnej správy s moderným a dynamických vedením,
 • priestor na sebarealizáciu,
 • možnosť odborného rastu,
 • pružný pracovný čas,
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, dva dni plateného voľna,
 • mimoriadne odmeny,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie,
 • príspevok na stravovanie aj počas prekážok v práci.


Ďalšie informácie a spôsob prihlásenia sa do výberového konania VK/2023/3691 sú uvedené na portáli verejnej správy:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42194