Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Súťaž pre stredné školy: Nebuď fejker! 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje tretí ročník súťaže: Nebuď fejker! Cieľom súťaže je spropagovať tému duševného vlastníctva medzi študentami stredných škôl. Duševné vlastníctvo je dôležitým aktívom, ktoré pridáva hodnotu každej firme. Je výsledkom myslenia a tvorivosti a posúva vpred celú spoločnosť. Jeho dôležitosť z roka na rok rastie. Preto je podstatné začať o tejto téme hovoriť už na úrovni stredných škôl. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl z celého Slovenska prostredníctvom dvoch tém: Duševné vlastníctvo všade okolo nás a Fiktívna firma (podrobný opis v pravidlách súťaže). Víťazné diela budú odmenené hodnotnými vecnými cenami - tablet, mobil, notebook a pod. Škola, ktorá zašle do súťaže najväčší počet diel, vyhrá pre svojich študentov virtuálnu realitu. Prihlásiť sa do súťaže môžete prostredníctvom formulára.

 

Súťaž NEBUĎ FEJKER  2024

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti stredných škôl. Súťaž je určená pre jednotlivcov alebo kolektívy maximálne 4 študentov (ďalej ako „súťažiaci“). Ich úlohou je navrhnúť a vytvoriť súťažnú prácu na zadanú tému. 

Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len s jednou súťažnou prácou zaslaním prihlášky a práce v termíne do 20. mája 2024.

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota.

 

Téma, forma a rozsah súťažnej práce

 

Súťažiaci vytvorí vlastnú súťažnú prácu na jedno z nasledujúcich zadaní:

 

Vytvor dielo na tému „Duševné vlastníctvo všade okolo nás“.

Kreativite sa medze nekladú! Vytvor nový a originálny dizajn šperkov, oblečenia, módnych doplnkov, nábytku, spotrebičov, alebo iných predmetov, ktoré Ti napadnú. Svoj dizajn môžeš nakresliť, namaľovať, vytvoriť 3D návrh, ušiť šaty, vyrobiť náušnice a pod. Podstatné je, aby to bol naozaj Tvoj originálny výtvor.

 

Fiktívna firma - navrhni inovatívny vynález, produkt alebo službu, vymysli im logo a vytvor pre ne audio alebo videospot.

Pri tomto zadaní využijete svoju kreativitu naplno! Je to zadanie ideálne pre skupiny, pretože od vás očakávame niečo nové a niečo originálne. Čo by vám alebo iným ľuďom zlepšilo, či uľahčilo život? Položte si túto otázku a vytvorte návrh na vynález, produkt alebo službu. Zároveň vymyslite pre svoj výtvor originálny názov alebo logo a opíšte nám, ako by fungovalo v praxi.

 

Pri tvorbe súťažnej práce je podstatné dodržať tematické zameranie a jeho formu.

 

Pravidlá súťaže

 

 • Počet zapojených študentov z jednej školy a triedy je neobmedzený (kolektívna práca max. 4 študenti).
 • Elektronickú prihlášku do súťaže spolu so súťažnou prácou je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 20. mája 2024. 

 • Súťažné práce je možné posielať spolu s prihláškou elektronicky na email: adriana.mesiarikova@indprop.gov.skadriana.mesiarikova@indprop.gov.sk, ak ide o súťažnú prácu v elektronickej forme. Ostatné (fyzické) súťažné práce zasielajte prostredníctvom pošty na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Adriána Mesiariková,  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4. Obálku označte heslom SÚŤAŽ. Pri posielaní poštou rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke.
  • budú získané súťažné podklady využívať len na účely posúdenia a hodnotenia súťažných prác.
  • Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená najmenej zo štyroch členov.
  • Porota má právo v rámci vyhodnotenia súťaže nevyhlásiť 1., 2. alebo 3. miesto.
  • Porota si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien.
  • Ocenení študenti budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky (podľa kontaktov uvedených v prihláške).
  • Ocenení študenti odprezentujú svoje dielo na slávnostnom vyhlásení súťaže. Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční 20.6.2024 v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na Švermovej ulici 43 v Banskej Bystrici. Víťazov budeme o podrobnostiach konania slávnostného odovzdávania cien vopred informovať prostredníctvom emailu. Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov bude aj výstava súťažných diel študentov.
  • Diplomy a vecné ceny budú víťazom odovzdané osobne na vyhlásení víťazov súťaže, alebo v prípade neprítomnosti zaslané poštou.
  • Výsledková listina a prezentácia najlepších prác budú zverejnené na Facebooku a webovej stránke ÚPV SR (www.indprop.gov.sk).
   • Organizátor súťaže si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať vzhľadom na bezproblémový priebeh súťaže, zachovanie zdravia a bezpečnosti účastníkov, členov poroty aj organizačného tímu súťaže.
   • Súťažné práce sa po ukončení výstavy v priestoroch ÚPV SR so súhlasom autora budú môcť použiť ako súčasť stálej expozície v ÚPV SR.

 • Súťažnú prácu odosielajte súčasne s prihláškou do súťaže ako jej prílohu.
 • Súťažná práca je vlastnou tvorbou (vlastným riešením zadanej témy) súťažiaceho, ktorý sa do súťaže prihlásil.
 • Nie je dovolené kopírovať iné riešenia alebo nápady iných osôb, organizácií a tretích strán. Ak súťažiaci v súťažnej práci cituje tretie osoby alebo čerpá údaje z publikácií iných autorov, či použije obrázky, videonahrávky alebo iné záznamy, musí postupovať v súlade s autorským zákonom (uviesť zdroj/bibliografický záznam).
 • Súťažiaci sa zaväzujú, že práca, ktorú prihlásili do súťaže, nebola doteraz publikovaná, je ich vlastná a nie je prevzatá od tretej strany.
 • Organizátor súťaže a členovia odbornej poroty:
  • budú pri posudzovaní súťažných prác postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, profesionálnym prístupom a hodnotiť ich budú zodpovedne a nestranne,

 

Hodnotiace kritériá

 

 • Súťažné práce budú odbornou porotou hodnotené podľa štyroch kritérií. 
 • Hodnotiacimi kritériami prác sú :

 1. 1.      Spracovanie obsahu témy – hodnotené bude spracovanie témy z hľadiska miery zvládnutia poňatia obsahu, porozumenia posolstvu ochrany duševného vlastníctva a hlavnej myšlienky súťaže.
 2. 2.      Kreativita a originalita diela – dielo by malo byť originálne a malo by ponúknuť iný pohľad na zadanú tému, ako je pohľad všeobecne zaužívaný.
 3. 3.      Úroveň prevedenia a stvárnenia.

 

Ocenenie víťazov

 

Víťazi v každej kategórii  získajú poukážky v hodnote:

1. miesto = 300 €

2. miesto = 200 €

3. miesto = 150 €

 

Víťaz v kategórii najaktívnejšia škola získa materiálny dar v hodnote 500 €.

 

ÚPV SR si vyhradzuje právo neodovzdať ceny v každej kategórii.

 

Bližšie informácie o súťaži Vám radi poskytneme na telefonickom čísle: +421/48/43 00 278, alebo 0904 432 578, prípadne e-mailom na: adriana.mesiarikova(zavináč)indprop.gov.sk.

 

 

Tešíme sa na Vaše súťažné práce!