Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR a úrady pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. V súčasnosti sa dohodli na ďalšom dokumente o spoločnom postupe  v oblasti ochranných známok, ktorého cieľom je poskytnúť spoločný výklad pojmov verejný poriadok a dobré mravy a objasniť vzťah a rozdiely medzi týmito dvoma pojmami. Okrem toho dokument stanovuje spoločné kritériá na posúdenie toho, či je označenie v rozpore s verejným poriadkom a/alebo dobrými mravmi, a poskytuje názorné príklady kritérií a skupín identifikovaných označení.

Dokument o spoločnom postupe sa uverejňuje prostredníctvom spoločného oznámenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v záujme prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov.

      Všetky spoločné oznámenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v rámci konvergentného programu pre ochranné známky nájdete na našej webovej stránke:

https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/spolocne-oznamenia-euipo