Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Riadiaci výbor k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

Dňa 12. júla 2023 sa v Úrade priemyselného vlastníctva SR uskutočnil 2. Riadiaci výbor k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR. Zástupcovia ÚPV SR spolu so zhotoviteľom projektu, spoločnosťou Asseco Central Europe, a. s. a jej subdodávateľom spoločnosťou NextIT, s. r. o. odsúhlasili detailný návrh riešenia pre časť, ktorá sa týka elektronických formulárov používaných v konaniach pred úradom, ako aj pre druhú časť projektu, ktorá sa týka vytvorenia nástroja na tvorbu vlastných štatistík. ÚPV SR počas apríla až júla 2023 zorganizoval štyri stretnutia s externými používateľmi (zástupcovia Slovenskej komory patentových zástupcov a Slovenskej advokátskej komory) za účelom zadefinovania ich požiadaviek na zvýšenie užívateľskej prívetivosti elektronických formulárov. Zároveň bolo na stretnutí odsúhlasené ukončenie etapy analýza a dizajn projektu a projekt pokračuje v etape implementácie navrhnutých riešení. Veríme, že po ukončení projektových aktivít, ktoré sa očakávajú v októbri tohto roka budú môcť klienti ÚPV SR naplno využívať zjednodušené a sprehľadnené formuláre.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu pre OPII: www.mindop.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo sprostredkovateľského orgánu pre OPII: www.mirri.gov.sk