Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Predbežná informácia k legislatívnym zmenám

Úrad priemyselného vlastníctva SR v roku 2024 pristúpi v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 k novelizácii právnych predpisov vo svojej gescii. Ako prvý krok legislatívneho procesu bola dňa 8. apríla 2024 na portáli Slov-Lex zverejnená Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predbežná informácia je dostupná na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/79. Prípadné podnety k predbežnej informácii je možné predložiť prostredníctvom portálu Slov-Lex alebo priamo na adresu lucia.harachova(zavináč)indprop.gov.sk do 26. apríla 2024.