Štatút časopisu

Úvodné ustanovenie

Duševné vlastníctvo je odborný časopis pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva a je určený tak odbornej, ako aj laickej verejnosti. Štatút upravuje činnosť redakčnej rady a zásady vydávania ča-sopisu. Tento riadiaci akt je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu, členov redakčnej rady a autorov príspevkov.

Normatívna časť

Článok 1

Redakčná rada

 1. Členov redakčnej rady vymenúva a odvoláva predseda úradu na návrh výkonného redaktora. Po-čet členov redakčnej rady nie je pevne ustanovený.
 2. Redakčná rada pozostáva z externých odborníkov v oblasti duševného vlastníctva.
 3. Redakčná rada rozhoduje o publikovaní jednotlivých autorských ťažiskových diel.
 4. Povinnosti členov redakčnej rady:
  1. zúčastňovať sa na zasadnutí redakčnej rady,
  2. rozhodovať o publikovaní autorských ťažiskových diel,
  3. pripraviť do časopisu ročne najmenej dve autorské ťažiskové diela (svoje autorské príspevky alebo príspevky od iných autorov z okruhu svojho profesionálneho pôsobenia),
  4. rozširovať autorské zázemie,
  5. recenzovať odborné príspevky (vypracovať recenzný posudok),
  6. systematicky sa venovať zvyšovaniu úrovne časopisu (najmä po obsahovej stránke),
  7. predkladať tipy a postrehy zasluhujúce si pozornosť z hľadiska obsahového zamerania časo-pisu.
 5. Redakčnú radu riadi jej predseda, ktorého si zvolia členovia rady nadpolovičnou väčšinou prí-tomných členov.
 6. Redakčná rada zasadá spravidla štyrikrát ročne a zo zasadnutí sa vyhotovuje zápisnica.
 7. Členovia redakčnej rady vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.

Článok 2

Redakčný kruh

 1. Redakčný kruh tvoria riaditelia odborných útvarov Úradu priemyselného vlastníctva SR v zastúpení za: odbor legislatívno-právny, odbor odvolacích konaní, odbor sporových konaní, odbor známok a dizajnov a patentový odbor.
 2. Redakčný kruh sa stretáva spravidla štyrikrát ročne.
 3. Redakčný kruh nemá rozhodovaciu právomoc, slúži ako poradný orgán v obsahových náležitos-tiach časopisu.
 4. Redakčný kruh riadi predseda redakčnej rady.

Článok 3

Výkonný redaktor

 1. Výkonný redaktor je zodpovedný za agendu súvisiacu s tvorbou časopisu, redigovanie príspev-kov a v spolupráci s členmi redakčnej rady dbá o rozširovanie okruhu prispievateľov do časopisu.
 2. Povinnosti výkonného redaktora:
  1. zbierať príspevky do časopisu,
  2. určovať recenzentov ťažiskových príspevkov na základe odporúčaní členov redakčnej rady,
  3. posielať ťažiskové príspevky recenzentom a spolu s recenzným posudkom ich zasielať auto-rom na úpravu,
  4. zasielať finálnu verziu príspevkov na jazykovú korektúru,
  5. organizovať stretnutia redakčnej rady a vyhotovovať z nich zápis.

Článok 4

Uzávierka autorských ťažiskových diel a ich rozsahu, redigovanie, rozširovanie okruhu prispievateľov, distribúcia a cena časopisu

 1. Uzávierka autorských ťažiskových diel, vrátane recenzného posudku je sedem dní pred zasadnu-tím redakčnej rady. Odporúčaný rozsah autorského ťažiskového diela v časopise je 10 až 30 normalizovaných strán. Pri rozsiahlejších ťažiskových dielach redakcia so súhlasom autora môže uverejniť článok na pokračovanie.
 2. Úrad priemyselného vlastníctva SR vydáva časopis spravidla štyrikrát ročne v tlačenej aj elektro-nickej podobe.
 3. Distribúciu časopisu zabezpečujú poverení zamestnanci úradu.
 4. Cenu časopisu, ako aj cenu predplatného v tlačenej a elektronickej verzii určuje predseda úradu na základe návrhu výkonného redaktora časopisu. K cene časopisu je pripočítané poštovné v zmysle sadzobníka Slovenskej pošty.
 5. Členovia redakčnej rady, autori ťažiskových príspevkov a partneri úradu dostávajú jeden výtla-čok časopisu bezplatne.

Článok 5

Jazyková úprava textov časopisu

Jazykovú korektúru v slovenskom jazyku zabezpečuje výkonný redaktor prostredníctvom interné-ho jazykového korektora.

Článok 6

Odmeňovanie autorov diel uverejnených v časopise

Odmeňovanie autorov upravuje príkaz „Odmeňovanie autorov diel uverejnených v časopise Du-ševné vlastníctvo.“

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút bol schválený predsedom ÚPV SR.
 2. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší štatút č. Št/4/2017 V3 – štatút časopisu Duševné vlastníctvo.
 3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Podpis oprávnenej osoby:

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR

Prílohy: bez príloh