Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Informácia pre prihlasovateľa úžitkového vzoru

O zápis úžitkového vzoru do registra sa žiada prihláškou podanou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4 (ďalej úrad). Odporúča sa použiť formulár Žiadosť (rtf, 339 kB) o zápis úžitkového vzoru do registra.

Právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru alebo úžitkového vzoru, upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o úžitkových vzoroch). Podrobnosti o náležitostiach prihlášky úžitkového vzoru upravuje vyhláška úradu č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o úžitkových vzoroch, v znení neskorších predpisov a Inštrukcia úradu, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru.

Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Prihláška úžitkového vzoru musí obsahovať žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia v jednom vyhotovení, opis technického riešenia, prípadne výkresy, najmenej jeden nárok na ochranu a anotáciu v troch vyhotoveniach.

Prihláška úžitkového vzoru smie obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu technických riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú technickú myšlienku. Ak úrad zistí, že prihláška nespĺňa uvedenú podmienku, vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote tento nedostatok prihlášky odstránil. Prihlasovateľ môže v rámci odstraňovania tohto nedostatku podať vylúčenú, resp. vylúčené prihlášky. Vylúčenej prihláške úrad prizná deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak bude podaná v priebehu konania o pôvodnej prihláške a nepôjde nad rámec pôvodnej prihlášky. Prihlasovateľ môže podať vylúčenú, resp. vylúčené prihlášky aj z vlastného podnetu.

Ak prihlasovateľ požiadal už skôr v Slovenskej republike o udelenie patentu na zhodný predmet, môže pri podaní prihlášky úžitkového vzoru požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj práva prednosti z tejto patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky. Úrad prizná prihláške úžitkového vzoru dátum podania, prípadne aj právo prednosti z tejto patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky, ak sa prihláška úžitkového vzoru podá do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o patentovej prihláške alebo európskej patentovej prihláške, najneskôr však do desiatich rokov od jej podania. Prihlášku úžitkového vzoru je možné podať aj súčasne s patentovou prihláškou.

Úžitkovými vzormi nie je možné chrániť niektoré technické riešenia, napr. spôsoby výroby chemických látok, spôsoby výroby farmaceutických látok, medicínske použitie látok a zmesí látok, riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne, obchodné, finančné, manažérske, dozorné, prognostické alebo iné netechnické účely a pod. Technické riešenie musí byť v prihláške úžitkového vzoru opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho odborník mohol uskutočniť.

Po odstránení prípadných formálnych a vecných nedostatkov podkladov prihlášky úžitkového vzoru úrad vykoná na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi, prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra. Námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží.

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá v rámci prieskumu, proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté alebo konanie o námietkach bolo zastavené, úrad zapíše úžitkový vzor do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru. Úrad vydá majiteľovi úžitkového vzoru osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru oznámi vo vestníku.

Úžitkový vzor platí štyri roky od priznaného dňa podania prihlášky úžitkového vzoru. Dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru úrad na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá preukáže právny záujem, predĺži dvakrát, vždy o tri roky.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné patentovo-právne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom zastupovať advokátom alebo patentovým zástupcom (zoznam zástupcov). Konanie o prihláške vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca technického riešenia, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.

Podaním prihlášky vzniká poplatková povinnosť. Správne poplatky za úkony vykonávané úradom sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poplatky sa platia v eurách prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom osvedčujúcej osoby alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

V rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať variabilný symbol uvedený v písomnej výzve úradu.

Účet na úhradu správnych poplatkov:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558