Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Fast Track patenty

Ilustračný obrázok k článku

Inovácie potrebujú rýchlosť!
Udelenie patentu v lehote 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky

Podmienky udelenia patentu v lehote 24 mesiacov od podania prihlášky

Patenty môžu byť udelené na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky patentovej ochrany (sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné) a ktorých prihlasovatelia pri podaní patentovej prihlášky požiadajú o vykonanie rešerše v prioritnej lehote do 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky.

Úrad na vynález udelí patent v uvedenej lehote za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:
  • patentová prihláška bola podaná 1. júla 2020 alebo po tomto dni,
  • na predmet patentovej prihlášky bola vypracovaná rešerš v prioritnej lehote,
  • prihlasovateľ v lehote 10 mesiacov od podania prihlášky podá žiadosť o skoršie zverejnenie prihlášky a zaplatí príslušný správny poplatok,
  • prihlasovateľ v lehote 10 mesiacov od podania prihlášky podá žiadosť o vykonanie úplného prieskumu prihlášky a zaplatí príslušný správny poplatok,
  • rešeršou vykonanou v prioritnej lehote ani doplnkovou rešeršou vykonanou v rámci úplného prieskumu prihlášky nebude zistený taký stav techniky, ktorý by naznačoval, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky na udelenie patentu.
Rešerš v prioritnej lehote úrad nie je povinný vykonať, ak vyzval prihlasovateľa na odstránenie formálnych nedostatkov prihlášky alebo na vyjadrenie sa k zisteniu niektorých vecných nedostatkov; patenty v 24-mesačnej lehote budú udeľované len na základe patentových prihlášok, ktoré pri podaní neobsahujú žiadne zásadné formálne nedostatky a ktorých predmetom sú vynálezy, ktorých patentovateľnosť nie je sporná.

Aktuálne je priemerná doba udelenia patentu 4 až 5 rokov.

Spoplatnenie zrýchleného konania

Udelenie patentu v skrátenej 24-mesačnej lehote sa osobitne nespoplatňuje.

SKUTOČNÁ INOVÁCIA, SKUTOČNE RÝCHLO!