Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Rešeršné služby

Pre verejnosť sú určené rešeršné služby v zdrojoch patentových informácií (vynálezy, technické riešenia, dizajny a označenia výrobkov a služieb a označenia pôvodu).

Úrad na základe požiadavky objednávateľa vypracuje rešeršnú správu, ktorá obsahuje zoznam, prípadne podrobnejšie údaje o dokumentoch s relevantnými patentovými informáciami. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch. Formu a obsah zadania rešerše a tiež rozsah výsledkov rešerše je možné dohodnúť konzultáciou s odborným pracovníkom úradu.

Telefonický kontakt na rešeršné pracoviská:

Rešerš na ochranné známky: 048/ 4300 260

Rešerš na dizajny, patentová rešerš: 048/ 4300 276

Úrad ponúka záujemcom o patentovú rešerš dva druhy rešerší:

Patentová rešerš na stav techniky - predmetom zadania môže byť výrobok, zariadenie alebo technológia opísané technickými konštrukčnými znakmi. Klient môže v zadaní určiť kľúčové slová a/alebo symboly patentového triedenia samostatne alebo na základe konzultácie s príslušným expertom úradu. Čím je zadanie rešerše konkrétnejšie a detailnejšie, tým sú výsledky vyhľadávania relevantnejšie. Príliš všeobecné zadanie môže viesť k nájdeniu veľkého množstva dokumentov.

Výsledkom rešerše je rešeršná správa vo forme neštruktúrovaného zoznamu nájdených dokumentov. Súčasťou zoznamu môžu byť aktívne prepojenia na nájdené dokumenty vo voľne dostupných databázach, pomocou ktorých si môže klient zobraziť originály dokumentov a ich prípadné patentové rodiny (ekvivalenty toho istého dokumentu vydaného v rôznych krajinách).

Patentová rešerš s komentárom - na rozdiel od rešeršnej správy na stav techniky je rešeršná správa patentovej rešerše s komentárom štruktúrovaná a doplnená o stručný komentár k obsahu každého z dokumentov v nej uvedených. Dokumenty citované v rešeršnej správe s komentárom sú navyše interpretované symbolmi relevancie k predmetu zadania rešerše. Symboly relevancie indikujú relatívnu novosť alebo vynálezcovskú úroveň predmetu rešerše.
Podrobnosti (PDF, 96,3 kB) o patentovej rešerši s komentárom a vzor rešeršnej správy (PDF, 88,4 kB) (výsledku).

Objednávka

Rešerš je možné objednať vyplnením príslušného formulára Objednávka rešerše, ktorý sa nachádza na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva v časti Dokumenty na prevzatie a jeho zaslaním elektronickou poštou na adresu resers@indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu.

Upozornenie

Táto služba je spoplatnená podľa Cenníka služieb ÚPV SR (PDF, 162,5 kB) v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenník je prístupný na internetovej stránke úradu, tiež v študovni úradu alebo vám môže byť zaslaný na požiadanie.

Dokumenty obsiahnuté v rešeršnej správe sú spravidla platné pre územie SR a majú výlučne informatívny charakter. Rešerše vykonávajú zamestnanci úradu v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu vykonania rešerše. Výsledky rešerší vo forme rešeršnej správy nie sú podkladom na vydanie rozhodnutia ÚPV SR, ani na žiadne iné právne úkony, napr. na úkony týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej v Slovenskej republike ani v zahraničí.

Monitoring

Priebežné sledovanie stavu techniky v objednávateľom určenej oblasti alebo oblastiach techniky a štátoch a pravidelné zasielanie kópií príslušných publikovaných patentových dokumentov alebo ich určených častí. Monitorovaním patentových dokumentov získa používateľ prehľad a orientáciu o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja v oblasti, ktorá je predmetom jeho záujmu.