Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Správne poplatky - ochrana označenia pôvodu a zemepisného označenia

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie  165,50 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €

 

Položka 215

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o

a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

Položka 233
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 50 €

 

Položka 234
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 100 €

 

Položka 235
a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 30 €
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu 20 €
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 50 €
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 100 €