Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Čo je to dizajn

Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra, sú upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Čo sa dá chrániť dizajnom

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou počítačových programov. Zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých súčiastok, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozloženie a nové zostavenie výrobku. Predmetom ochrany je vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti. Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri. Inštitút zapísaného dizajnu nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, hoci by táto bola z vyobrazení zrejmá v konkrétnom vyhotovení alebo i zovšeobecnená.

Dizajn je spôsobilý ochrany, ak je nový a má osobitý charakter. Dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti sprístupnený verejnosti zhodný dizajn. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky líšia iba nepodstatne. Dizajn má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku jeho práva prednosti.

Čo má obsahovať prihláška dizajnu

Na získanie zápisu dizajnu do registra je potrebné podať Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky riadne vyplnenú prihlášku dizajnu na tlačive (PDF, 917,5 kB) (.pdf, 168 kB), ktorú môže podať fyzická alebo právnická osoba. Aby prihláška dizajnu mohla byť považovaná za podanú, musí obsahovať údaje o prihlasovateľovi, prejav jeho vôle o zápis dizajnu do registra a vyobrazenie dizajnu, ktoré dáva jednoznačnú predstavu o vzhľade výrobku alebo jeho časti, a to v kvalite umožňujúcej ďalšiu reprodukciu.

Prihláška môže byť podaná ako jednoduchá, tzn. že zápis do registra dizajnov je požadovaný pre jeden dizajn, alebo ako hromadná, tzn. že v prihláške je žiadané o zápis dvoch alebo viac dizajnov s podmienkou, že všetky patria do jednej triedy medzinárodného triedenia dizajnov.

Prihlášku dizajnu je oprávnený podať pôvodca alebo jeho právny nástupca. Pôvodca je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou. Ak pôvodca vytvoril dizajn ako výsledok splnenia úlohy v pracovnom pomere (tzn. podnikový dizajn), prechádza právo na dizajn na zamestnávateľa, ak nie je zmluvou ustanovené inak. Pôvodca, ktorý vytvoril dizajn v pracovnom pomere, je povinný zamestnávateľa na túto skutočnosť upozorniť a odovzdať mu podklady potrebné na posúdenie dizajnu. Ak zamestnávateľ neuplatní v lehote do troch mesiacov od tohto vyrozumenia právo na dizajn (ak ho uplatní, môže sám podať prihlášku dizajnu a uvedie v nej, že ide o podnikový dizajn), prechádza toto právo späť na pôvodcu a on sám môže podať prihlášku. Ak je prihlasovateľom niekto iný ako pôvodca (iná fyzická alebo právnická osoba a nie je v prihláške uvedené, že ide o podnikový dizajn), musí byť k prihláške dizajnu priložený doklad o nadobudnutí práva na dizajn. V prihláške dizajnu musí byť uvedené, kto je jeho pôvodcom, prípadne musí prihláška obsahovať písomné prehlásenie prihlasovateľa, že sa pôvodca vzdal práva byť v prihláške, a prípadne následne v registri zapísaných dizajnov, uvedený.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy, musí prihlasovateľ uplatniť v prihláške a do 3 mesiacov toto právo preukázať, inak naň úrad neprihliada.

Ako prebieha konanie o prihláške dizajnu

Úrad podrobí prihlášku dizajnu prieskumu, t. j. preverí, či predmet prihlášky spĺňa podmienky požadované zákonom. V prípade zápisnej spôsobilosti zapíše úrad dizajn do registra dizajnov a dizajn zverejní. Prihlasovateľ sa stane jeho vlastníkom. Vlastníkovi zapísaného dizajnu vydá osvedčenie o zápise. Zápis oznámi vo vestníku úradu. V prípade, že prihlasovateľ v prihláške požiadal o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo odo dňa práva prednosti, úrad dizajn zverejní až po uplynutí požadovanej lehoty, spolu s oznámením zápisu vo vestníku úrad oznámi odloženie zverejnenia dizajnu.

Aké práva má majiteľ dizajnu

Vlastník zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať dizajn, poskytovať súhlas na využívanie dizajnu iným osobám alebo na nich dizajn previesť. Súhlas na využívanie dizajnu sa udeľuje licenčnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra dizajnov. Zápis dizajnu platí päť rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Vlastník dizajnu môže túto dobu ochrany opakovane obnoviť, a to vždy o 5 rokov, až na celkovú dobu 25 rokov od dátumu podania prihlášky dizajnu. Žiadosť o obnovu ochrany je možné podať počas posledného roku príslušného päťročného obdobia a jej účinnosť je podmienená zaplatením príslušného poplatku. Ak nebola žiadosť o obnovu podaná v uvedenej lehote, môže ju vlastník podať ešte do šesť mesiacov odo dňa, keď mala najneskôr byť podaná. Úrad vlastníka na obnovenie ochrany dizajnu nevyzýva.

Konanie o prihláške dizajnu vedie úrad s prihlasovateľom, ktorý si môže stanoviť zástupcu.

Konkrétnu výšku správnych poplatkov za úkony vykonávané úradom stanovuje sadzobník, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sú splatné pri podaní a poplatok za každý požadovaný úkon musí byť uhradený samostatne.

Kde žiadať o ochranu dizajnom

Ochrana dizajnom má teritoriálny charakter, to znamená, že platí len na území toho štátu, kde bola ochrana priznaná. Preto je potrebné sa snažiť získať ochranu vo všetkých tých krajinách, kde je predpoklad, že sa dizajn bude predávať, vyrábať alebo expedovať, teda za predpokladu, že prinesie komerčný efekt. Podľa medzinárodného dohovoru (Parížsky dohovor) je možné podať prihlášku dizajnu skoro v každej krajine, a za predpokladu, že tak urobíte do 6 mesiacov od prvého podania prihlášky, jej bude priznané právo prednosti z pôvodného podania.