Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Podávanie petícií

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o "petičnom práve") má každý právo sám, alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami a návrhmi (ďalej len "petícia") na orgány verejnej moci.

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu a petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len "úrad") môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s úradom, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, zástupcu určujú členovia petičného výboru.

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločenského záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.1 Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu1 aj podpis. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom2 osoby podávajúcej petíciu.

Ak petícia nemá náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, úrad písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v stanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, úrad petíciu odloží.

Na vybavovanie petícií podľa zákona o petičnom práve sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.3 

Ak zákon o petičnom práve neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a v podmienkach úradu sa primerane použije metodický pokyn č. Mp/3/2017 (JS, 7,1 kB) (.pdf, 282 kB) v platnom znení.

 

Petíciu možno podať:

  • písomne na adresu
    Úrad priemyselného vlastníctva SR
    Švermova 43
    974 04 Banská Bystrica 4
  • elektronicky (ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom2 osoby podávajúcej petíciu) na adresu elektronickej podateľne ÚPV SR na portáli www.slovensko.sk

1   Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2   Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.
3   Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.