Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Charta politiky informačnej bezpečnosti

Úrad priemyselného vlastníctva SR prijal a zaväzuje sa presadzovať Chartu politiky informačnej bezpečnosti a dosahovať ňou stanovené strategické ciele a princípy v oblasti informačnej bezpečnosti:

  • Riadiť informačnú bezpečnosť v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov.
  • Vytvoriť predpoklady na zaistenie primeranej úrovne informačnej bezpečnosti vo všetkých činnostiach a funkciách úradu.
  • Chrániť práva a záujmy štátu, organizácií, zamestnancov a partnerov implementovaním efektívnych a účinných bezpečnostných mechanizmov a opatrení.
  • Zvyšovať bezpečnostné povedomie zamestnancov a prostredníctvom vzdelávacieho programu ich systematicky viesť a motivovať k zlepšovaniu a dodržiavaniu bezpečnostných zásad pri výkone svojej práce.
  • Zabezpečiť dôvernosť, dostupnosť a integritu osobných údajov, obchodného tajomstva a iných dôležitých informácií úradu, jeho zamestnancov a partnerov pri ich spracúvaní.
  • Zaistiť bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalitu prevádzkovaných IS využívaním moderných informačných technológií a ich postupným zlepšovaním a zefektívňovaním.
  • Vytvoriť podmienky na bezpečné umiestnenie jednotlivých komponentov IS v závislosti od ich dôležitosti a zabezpečiť ich fyzickú ochranu a ochranu pred vplyvmi okolitého prostredia.
  • Chrániť dobré meno úradu a zabezpečiť vysoký etický štandard a kvalitu poskytovaných služieb.
  • Trvale zvyšovať nároky na bezpečnostné opatrenia vo všetkých oblastiach informačnej bezpečnosti. Zdokonaľovať zavedené bezpečnostné opatrenia, trvalo zlepšovať ich efektívnosť v súlade s novými požiadavkami na poskytovanie služieb a vytvoriť organizačné podmienky na zaistenie bezpečnosti IS.