Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti za rok 2009

Cieľová skupina: klienti úradu

Priamy marketing: časopis Duševné vlastníctvo, webová stránka, informačné centrum, podujatia organizované úradom (konferencie, semináre, a pod.)

Zameranie: služby a produkty úradu všeobecne

Obdobie: 1. január 2009 – 31. december 2009

Cieľ prieskumu: zisťovanie spokojnosti zákazníka so službami a produktmi úradu v zmysle EN ISO 9001:2000 - Systémy manažérstva kvality (karta procesu 04 - komunikácia)

Počet hodnotených dotazníkov: 42

VYHODNOTENIE
dotazníka spokojnosti v roku 2009* v číselnom vyjadrení

 1. Ako by ste hodnotili úroveň ponúkaných služieb a produktov?
  1. 11
  2. 18
  3. 7
  4. 4
  5. 2
 2. Ste spokojný so zameraním ponúkaných služieb a produktov?
  1. 8
  2. 21
  3. 9
  4. 3
  5. 1
 3. Ako by ste hodnotili prístup a ochotu pracovníkov úradu pri vybavovaní Vašich požiadaviek?
  1. 18
  2. 11
  3. 7
  4. 2
  5. 4
 4. Aký je Váš názor na včasné vybavovanie Vašich požiadaviek (v súlade s platnou legislatívou)?
  1. 9
  2. 12
  3. 11
  4. 8
  5. 2
 5. Ste spokojný s úrovňou a kvalitou informovanosti a dostupnosťou informácií zo strany úradu?
  1. 9
  2. 18
  3. 6
  4. 4
  5. 5
 6. Ako by ste hodnotili celkovú úroveň úradu v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy?
  1. 14
  2. 17
  3. 2
  4. 6
  5. 2

  Na 6. otázku 1 neodpovedal.

Stupnica hodnotenia:

 1. veľmi spokojný
 2. spokojný
 3. priemerne spokojný
 4. nespokojný
 5. veľmi nespokojný

* Stav k 31. 12. 2009

VYHODNOTENIE
dotazníka spokojnosti v roku 2009* v slovnom vyjadrení

 1. Ako by ste hodnotili úroveň ponúkaných služieb a produktov?
  Prevažná väčšina respondentov – 36 (86 %) vyjadrila spokojnosť s úrovňou ponúkaných služieb a produktov úradu.
  Nespokojných bolo 6 (14 %) respondentov.
 2. Ste spokojný so zameraním ponúkaných služieb a produktov?
  So zameraním ponúkaných služieb je spokojných až 90 % (38) opýtaných. Nespokojnosť vyjadrili iba 4 respondenti (10 %).
 3. Ako by ste hodnotili prístup a ochotu pracovníkov úradu pri vybavovaní Vašich požiadaviek?
  Prístup a ochotu pracovníkov úradu ocenilo 86 % (36) respondentov, pričom až 43 % z nich ju ohodnotilo známkou 1, teda sú s ňou veľmi spokojní. Nespokojných bolo 6 respondentov (14 %).
 4. Aký je Váš názor na včasné vybavovanie Vašich požiadaviek (v súlade s platnou legislatívou)? So včasným vybavovaním svojich požiadaviek úradom vyjadrilo spokojnosť 32 (76 %) respondentov, 26 % (11) z nich priemernú spokojnosť – známka 3, a 24 % (10) opýtaných vyjadrilo nespokojnosť s daným stavom.
 5. Ste spokojný s úrovňou a kvalitou informovanosti a dostupnosťou informácií zo strany úradu? Úroveň, kvalita informovanosti a dostupnosť informácií zo strany úradu našla pozitívnu odozvu u 33 (79 %) respondentov, naopak 21 % (9) respondentov je s úrovňou a kvalitou informovanosti nespokojných.
 6. Ako by ste hodnotili celkovú úroveň úradu v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy? Celková úroveň úradu vychádza v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy v náš prospech – až 80 % (33) respondentov s ňou vyjadrilo svoju spokojnosť. Nespokojnosť bola zaznamenaná vo 8 prípadoch (20 %) a v jednom prípade sa respondent nevyjadril.

Iné pripomienky:
Medzi iné pripomienky a odporúčania boli zaznamenané pripomienky týkajúce sa PCT – na webovej stránke nie je zrejmý počet potrebných podaní a aktuálne poplatky.
Nespokojnosť vyvoláva tiež neexistujúce prepojenie on-line databázy na OHIM a WIPO ako v ČR.

Ďalšie odporúčania sa týkajú obsahovej stránky časopisu Duševné vlastníctvo, ktorý by po obsahovej stránke mal zaradiť viac rozhodnutí ESD a judikatúru pokiaľ ide o známkové a doménové spory, taktiež viac z rozhodnutí ÚPV SR a OHIM-u.

Stupnica hodnotenia:

 1. veľmi spokojný
 2. spokojný
 3. priemerne spokojný
 4. nespokojný
 5. veľmi nespokojný

* Stav k 31. 12. 2009

VYHODNOTENIE
dotazníka spokojnosti v roku 2009* - nápravné opatrenia a odporúčania

  Stupnica hodnotenia  
  Kritérium 1 2 3 4 5 Priemerná
známka
Priemerné
hodnotenie
  2,39 SPOKOJNÝ
1. Ako by ste hodnotili úroveň ponúkaných služieb a produktov? 11 18 7 4 2 2,23 spokojný
2. Ste spokojný so zameraním ponúkaných služieb a produktov? 8 21 9 3 1 2,23 spokojný
3. Ako by ste hodnotili prístup a ochotu pracovníkov úradu pri vybavovaní Vašich požiadaviek? 18 11 7 2 4 2,12 spokojný
4. Aký je Váš názor na včasné vybavovanie Vašich požiadaviek (v súlade s platnou legislatívou)? 9 12 11 8 2 3,06 priemerne spokojný
5. Ste spokojný s úrovňou a kvalitou informovanosti a dostupnosťou informácií zo strany úradu? 9 18 6 4 5 2,57 spokojný
6. Ako by ste hodnotili celkovú úroveň úradu v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy? 14 17 2 6 2 2,15 spokojný