Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Často kladené otázky - Všeobecne o priemyselných právach

Aké sú možnosti priemyselnoprávnej ochrany?
V priemyselnoprávnej ochrane sa rozlišujú priemyselné práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti a priemyselné práva k označeniam. Do prvej skupiny priemyselných práv patrí patentové právo, právo úžitkových vzorov, právo dizajnov, právo topografií polovodičových výrobkov. Medzi priemyselné práva k označeniam sa radí právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov a právo obchodných mien.

Ako je potrebné postupovať pri prihlásení jednotlivých predmetov priemyselných práv?
Je nutné doručiť úradu vyplnenú prihlášku. Tlačivá žiadostí a inštrukcie pre prihlasovateľa nájdete na našej webovej stránke v jednotlivých sekciách označených príslušným predmetom priemyselného práva. Ak podanie spĺňa náležitosti podľa zákona, úrad pridelí prihláške číslo spisu a vystaví potvrdenie o podaní, ktoré spolu s poštovým poukazom na zaplatenie poplatku za podanie odošle na adresu prihlasovateľa alebo zástupcu.

Kto môže zastupovať prihlasovateľa pred úradom?
Tuzemský prihlasovateľ má právo zvoliť si svojho zástupcu, ak nechce v konaní pred úradom vystupovať sám. Prihlasovateľ môže byť zastúpený patentovým zástupcom, advokátom, ale aj odborným pracovníkom, najmä ak ide o zastupovanie v konaní o podnikových vynálezoch či dizajnoch. Oprávnenie na zastupovanie je potrebné preukázať splnomocnením v písomnej forme.
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené buď patentovým zástupcom, alebo advokátom.

Kto je to patentový zástupca?
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch upravuje predpoklady a spôsob výkonu činnosti patentových zástupcov, povinnosti patentových zástupcov, vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory patentových zástupcov. Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov. Jeho činnosťou je zastupovanie fyzických a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Patentový zástupca pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv a poskytuje ďalšie formy odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti priemyselného vlastníctva.