Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Systémy triedenia ochranných známok

V konaní o zápise ochranných známok do registra sa používajú dva systémy triedenia. Tovary a služby uvedené v prihláške ochrannej známky a následne zapísané do registra sa triedia podľa Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok. Obrazové prvky sa zaraďujú do tried podľa Medzinárodného triedenia obrazových prvkov ochranných známok.

MEDZINÁRODNÉ TRIEDENIE OBRAZOVÝCH PRVKOV OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov, ktoré vytvárajú reprodukciu ochranných známok bolo zriadené Dohodou uzavretou v roku 1973 na Diplomatickej konferencii WIPO vo Viedni. Viedenská dohoda vstúpila do platnosti v roku 1985. Hoci sa Slovenská republika k tejto dohode nepripojila, podobne ako členské štáty Viedenskej dohody, ale aj iné krajiny, používa toto "Viedenské triedenie" na zatrieďovanie obrazových prvkov v ochranných známkach.

Účelom triedenia je uľahčenie rešerší obrazových, kombinovaných a trojrozmerných ochranných známok. Používaním tohto triedenia nemusia členské a pozorovateľské krajiny vytvárať vlastné systémy triedenia.

Triedenie tvorí hierarchický systém, ktorý rozdeľuje obrazové prvky na triedy, oddiely a sekcie.

Triedenie vo svojom originálnom ôsmom vydaní v 29 kategóriách celkovo obsahuje 145 oddielov, 816 hlavných sekcií, a 918 pomocných sekcií. Slovenská verzia je doplnená o špeciálne kódy prevzaté z obrazového triedenia manuálu EUIPO. Dôvodom zavedenia špeciálnych kódov EUIPO do triedenia je umožniť vykonávanie rešerší v EUTM dokumentoch, ktoré majú obrazové prvky kódované s použitím týchto kódov.

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov známok, deviate vydanie (slovenská verzia) (PDF, 890,8 kB) (.pdf, 1 MB)

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov známok, deviate vydanie (originálna verzia)

INÉ TRIEDENIA OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Manuál USPTO na kódovanie obrazových prvkov známok

Variant Viedenského triedenia používaný Patentovým a známkovým úradom Spojených štátov amerických