Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Medzinárodné a EÚ databázy

Patenty a úžitkové vzory

 • PATENTSCOPE (WIPO)
  - databáza prevádzkovaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva s medzinárodnými prihláškami podanými podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) a v údajoch o patentových dokumentoch rôznych krajín.
 • Espacenet (EPO)
  - databáza prevádzkovaná Európskym patentovým úradom obsahuje viac ako 80 mil. patentových dokumentov z celého sveta. Je dostupná aj prostredníctvom národných patentových úradov členských krajín EPO s prostredím v príslušnom jazyku. Slovenská verzia Espacenet je dostupná na adrese: https://sk.espacenet.com/
 • Guide to Technology Databases (rôzne)
  - príručka k databázam týkajúcim sa technológií obsahuje prehľad vybratých bezplatných a platených databáz dostupných verejnosti prostredníctvom internetu. Príručku vydala Svetová organizácia duševného vlastníctva v roku 2012.
 • Úřad průmyslového vlastnictví Českej republiky - databáza patentov a úžitkových vzorov
  - zverejnené prihlášky vynálezov, udelené patenty a zapísané úžitkové vzory v Českej republike. Záznamy o dokumentoch obsahujú základné bibliografické údaje, v niektorých prípadoch anotácie, obrázok či chemický vzorec a úplné texty patentových dokumentov vydaných českým úradom vo formáte PDF.

Ochranné známky

 • MADRID MONITOR (WIPO)
  - databáza prihlášok a zapísaných medzinárodných ochranných známok, ktorý vedie Medzinárodný úrad v Ženeve
 • OCHRANNÉ ZNÁMKY EÚ (EUIPO)
  - databáza ochranných známok Spoločenstva s jednotnými účinkami na celom území Európskej únie.
 • Article 6ter (WIPO)
  - erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijných krajín, úradných skúšobní, puncovní a značky, skratky alebo názvy medzinárodných alebo medzivládnych organizácií podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru
 • TMView
  - databáza ochranných známok členských krajín EÚ (národných, európskych, medzinárodných s určením pre SR, EÚ a jej členské štáty) v jazykoch všetkých zúčastnených krajín vrátane slovenského jazyka, s prepojeniami s národnými databázami a so systémom TMclass určeným na asistenciu pri zatrieďovaní tovarov a služieb.
 • Úřad průmyslového vlastnictví Českej republiky - databázy ochranných známok
  - databáza českých ochranných známok, medzinárodných ochranných známok určených pre ČR, zoznam všeobecne známych ochranných známok a českých známok vyhlásených za chýrne.

Dizajny

 • Designview
  - databáza dizajnov členských krajín EÚ (národných, európskych, medzinárodných s určením pre SR, EÚ a jej členské štáty) v jazykoch všetkých zúčastnených krajín vrátane slovenského jazyka, s prepojeniami na národné databázy.
 • RCD-ONLINE (EUIPO)
  - databáza zapísaných dizajnov Spoločenstva s jednotnými účinkami na celom území Európskej únie.
 • Hague Express Database (WIPO)
  - medzinárodné zápisy dizajnov podľa Haagskej dohody.
 • Databáze českých průmyslových vzorů
  - databáza obsahuje len české zapísané priemyselné vzory (dizajny) v rozsahu bibliografických údajov a vyobrazení. Účinok platných vzorov je na území Českej republiky.

Označenia pôvodu a zemepisné označenia