Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Zavedenie plnohodnotnej alternatívy predbežnej patentovej prihlášky na Slovensku


V niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku, v Spojených štátoch amerických, Austrálii a Portugalsku, môžu prihlasovatelia okrem štandardnej patentovej prihlášky podať aj predbežnú patentovú prihlášku. Predbežná patentová prihláška zakladá právo prednosti vo vzťahu k vynálezu opísanému v prihláške napriek tomu, že prihláška neobsahuje patentové nároky, prípadne ani ďalšie predpísané náležitosti. Predbežná patentová prihláška musí byť do 12 mesiacov od podania konvertovaná na štandardnú patentovú prihlášku.

Podanie predbežnej patentovej prihlášky samej osebe na Slovensku nie je možné. Patentová prihláška však na účely priznania dňa podania nemusí obsahovať všetky predpísané náležitosti ani na Slovensku. Patentovej prihláške je priznaný deň podania, ak obsahuje aspoň

  • údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať patentovú prihlášku,
  • údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom a
  • časť, ktorá sa javí ako opis (časť, ktorá sa javí ako opis, nemusí byť na účely priznania dňa podania podaná v štátnom jazyku).

Prihlasovateľ patentovej prihlášky, ktorá spĺňa len uvedené minimálne požiadavky na priznanie dňa podania, však môže byť a v súčasnosti vo väčšine prípadov je vyzvaný na predloženie podkladov prihlášky spracovaných v predpísanej forme a jazyku pred uplynutím 12 mesiacov od podania prihlášky.

S cieľom poskytnúť prihlasovateľom na Slovensku rovnaké výhody, aké požívajú prihlasovatelia v štátoch, v ktorých je možné podať aj predbežnú patentovú prihlášku, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od 1. septembra 2023 mení svoju prax pri určovaní lehoty na úpravu prihlášky, ktorá neobsahuje všetky predpísané časti tak, aby mal prihlasovateľ takejto prihlášky garantovanú 12-mesačnú lehotu na úpravu podkladov prihlášky bez potreby žiadať, prípadne opakovane žiadať o predĺženie úradom určenej lehoty.  

Možnosť podať úradu prihlášku obsahujúcu len minimálne náležitosti nutné na priznanie dňa podania sa tak stane plnohodnotnou alternatívou predbežnej patentovej prihlášky, ktorú možno podať niektorým zahraničným patentovým úradom. Podanie patentovej prihlášky spĺňajúcej len minimálne náležitosti na priznanie dňa podania bude vo viacerých ohľadoch z pohľadu prihlasovateľa dokonca výhodnejšie ako podanie klasickej predbežnej patentovej prihlášky. Napríklad, prihlasovateľ nebude musieť podávať konvertovanú prihlášku, 12-mesačná lehota určená úradom na predloženie kompletne spracovaných podkladov prihlášky bude môcť byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená a v prípade jej zmeškania prihlasovateľ bude môcť využiť inštitút pokračovania v konaní a inštitút uvedenia do predošlého stavu.